آگهي مزايده عمومي يك مرحله­ اي (عمومي)

  • 1403/03/09
  • 14:36:52
  • 317

آگهي مزايده عمومي يك مرحله­ اي (عمومي)

بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي منطقه آزاد كيش در نظر دارد واحد دندانپزشكي (مشاركتي)، داروخانه (تجديد مزايده)، فروشگاه مواد غذايي، عينك سازي و گل فروشي خود را از طريق فرخوان يك مرحله­اي به ترتيب به صورت مشاركتي و اجاره­اي به بخش خصوصي واگذار نمايد، لذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط دعوت به عمل مي­آيد تا به شرح ذيل جهت توزيع و اعاده اسناد مزايده اقدام نمايند:

مزايده گزار: بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي منطقه آزاد كيش

موضوع مزايده: واگذاري تجديد مزايده اجاره­اي واحد داروخانه بيمارستان و كلينيك امام علي (ع)،

واگذاري فروشگاه موادغذايي، عينك سازي وگل فروشي (اجاره­اي)، واحد دندانپزشكي(به صورت مشاركتي)،

تاريخ فروش اسناد مزايده: از تاريخ درج آگهي تا ساعت 14 مورخ پنجشنبه  1403/03/10

آخرين مهلت زمان تحويل اسناد مزايده: از تاريخ اتمام مهلت فروش اسناد تا ساعت 14 مورخ 1403/03/24

محل فروش اسناد مزايده: كيش- ميدان هرمز- بلوار كرانه- بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش

كد پستي 85415-79416 تلفن 8 -44459400-076 داخلي  416و376 (پاسخگويي از ساعت 14:30-08)

مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار:

رديف

واحد

مبلغ سپرده (ريال)

مدت قرارداد

1

داروخانه (تجديد مزايده)

15.561.000.000

سه سال

2

فروشگاه مواد غذايي

312.000.000

يكسال

3

عينك سازي

128.400.000

يكسال

4

گل فروشي

126.000.000

يكسال

5

دندانپزشكي (مشاركتي)

5.169.542.635

سه سال

 

 

1- ارائه رسيد بانكي واريز نقدي به شماره حساب 2170778004009 بانك ملي در وجه بيمارستان كيش.

2- ارائه ضمانتنامه بانكي بدون هرگونه قيد و شرط به نام بيمارستان كيش مطابق اسناد مزايده به مدت سه ماه و قابل تمديد براي سه ماه دوم.

* مبلغ خريد اسناد مزايده:   10.000.000ريال (ده ميليون ريال) كه مي بايست به روش زير ارائه شود.

- ارائه رسيد يا فيش واريزي به شماره حساب 2170778004009 بانك ملي در وجه بيمارستان كيش.

* هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده است.

* شركت كليه اشخاص واجد شرايط در مزايده آزاد است.

* به پيشنهادهاي فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي­كه بعد از انقضاي مدت در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

* به پيشنهادات واصله طبق آيين­نامه مالي و معاملاتي سازمانهاي مناطق آزاد تجاري - صنعتي اقدام و بازگشايي خواهد شد.

تبصره: زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پاكات در ساعت 10:00 صبح روز يكشنبه مورخ 1403/03/27 در سالن همايش شماره 2 بيمارستان کیش برگزار می­گردد.

* مزايده­گزار در قبول يا رد هريك از پيشنهادات مخير خواهد بود و ارائه اسناد مزايده هيچ­گونه حقي براي پيشنهاد دهندگان ايجاد نخواهد­كرد.

* مزايده گزار در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات مخير خواهد بود و ارائه اسناد مزايده هيچگونه حقي براي پيشنهاد دهندگان ايجاد نخواهدكرد.

* حداقل مبلغ پايه بيمارستان از قرار ماهيانه طبق نظركارشناس رسمي دادگستري به شرح ذيل مي باشد:

رديف

واحد

مبلغ پايه (ريال) هر ماه

1

داروخانه

6.500.000.000  براي سال اول

2

فروشگاه مواد غذايي

260.000.000

3

عينك فروشي

107.000.000

4

گل فروشي

105.000.000

 

  تبصره: مبلغ اجاره ماهيانه واحد داروخانه در سال اول همان مبلغ قيد شده در قرارداد (مبلغ پيشنهادي) مي باشدكه با توجه به سه ساله بودن قرارداد از سال دوم با توجه به افزايش نرخ تورم ساليانه اعلامي بانك مركزي مبلغ اجاره بهاء نيز ساليانه افزايش خواهد­يافت.

* حداقل درصد پايه بيمارستان از قرار هر سال طبق نظركارشناس رسمي دادگستري به شرح ذيل مي باشد:

رديف

واحد

نرخ درصد پايه

1

دندانپزشكي (مشاركتي)

%10 سال اول 15% سال دوم 20% سال سوم

 

* لازم به ذكر است آماده سازي واحد دندانپزشكي و تكميل تجهيزات و امكانات طبق اسناد مزايده به عهده برنده مزايده مي باشد.

* سايراطلاعات و جزئيات در اسناد مزايده درج گرديده است.

* جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره هاي فوق الذكر تماس حاصل نماييد .