كلينيك چكاپ

  • 1394/08/04
  • 13:51:37
  • 17975

كلينيك چكاپ

كلينيك چكاپ بيمارستان در سه سطح آماده ارائه خدمات به مراجعه کنندگان مي باشد كه به شرح  زير است:

سطح يك:

1- ويزيت متخصص داخلي

2- ويزيت متخصص قلب

3- انجام آزمايشات معمول

4- ويزيت اورولوژي (آقايان)

5- ويزيت متخصص زنان (پاپ اسمير- سونوگرافي رحم و ضمائم)

 

سطح دو:

1- ويزيت متخصص داخلي (آندوسكوپي)

2- ويزيت متخصص قلب (اكو- تست ورزش)

3- ويزيت متخصص زنان (پاپ اسمير- سونوگرافي و ضمائم- ماموگرافي)

4- انجام آزمايشات معمول

5- سونوگرافي شكم و لگن

6-  ويزيت فوق تخصص كبد (فيبراسكن)

 

سطح سه:

اين سطح كاملترين برنامه براي پايش سلامت تمام ارگان هاي بدن به وسيله مشخصات باليني است و مددجويان 24ساعت در بيمارستان بستري مي شود.

1- حداقل يك شب اتاق در بيمارستان

2- ويزيت متخصص داخلي (آندوسكوپي)

3- بررسي كامل عملكرد قلب

4- ويزيت متخصص زنان (پاپ اسمير- سونوگرافي رحم و ضمائم و ماموگرافي)

5- ويزيت متخصص اعصاب و روان

6- سنجش تراكم استخوان

7- فيبرواسكن توسط فوق تخصص كبد

8- سونوگرافي شكم و لگن