آزمايشگاه

  • 1394/08/09
  • 12:28:28
  • 36032

آزمايشگاه بيمارستان كيش همگام با تكنولوژي و با پيشرفته ترن و مدرن ترين امكانات و تجهيزات آزمايشگاهي به ارائه خدمات تشخيصي به كليه مراجعان سـرپايي و بـستري در طول شبانه روز مي پردازد. در اين آزمايشگاه بخش هاي بيوشيمي، هماتولوژي، هورمون شناسي، ميكروب شناسي، ويروس شناسي و پاتولوژي فعاليت شبانه روز دارند.

امكان دريافت جواب آزمايش از طريق سايت بيمارستان و همچنین چاپ QR Code روی برگه آزمایش جهت ارائه در فرودگاه های بین المللی، از ويژگي هاي اين واحد در راستای ارائه خدمات پیشرفته الکترونیکی به مراجعین مي باشد.

این واحد همچنین قابلیت پذیرش نسخ الکترونیک را دارد و دارای پیشخوان های الکترونیکی پرداخت بانکی و سامانه نوبت دهی جهت مدیریت و هدایت مراجعین می باشد.