اورژانس هوايي

  • 1394/08/13
  • 11:16:33
  • 10406

در محوطه اين بيمارستان فضايي جهت پد بالگرد ديده شده است كه داراي استانداردهاي بين المللي هلي پد و پرسنل آموزش ديده مي باشد. اين قابليت مي تواند در جابجايي مصدومين نقش مهم و به سزايي داشته باشد. اين خدمت توسط سازمان منطقه آزاد كيش در جنوب ايران سياست گذاري گرديده است تا بتوان گامي موثر در نجات مجروحين و مددجويان نيازمند فوريتهاي پزشكي برداشت.