بخش اطفال و نوزادان

  • 1394/08/04
  • 13:42:57
  • 13994

این بخش داراي 7 تخت و 7 كات نوزاد است. طراحي اين بخش به گونه اي است كه كودكان احساس شادي و طراوت مي كنند. تصاوير شاد و آرام بخش در راهروها و ديوارها استفاده شده است . اتاق مخصوص بازي اطفال نيز با كليه امكانات براي سرگرمی كودكان در نظر گرفته شده است. اين بخش در مجاورت NICU قرار دارد و در صورتي كه نوزاد تازه به دنيا آمده به هر دليلي دچار مشكل گردد ظرف چند ثانيه به NICU منتقل مي گردد.

در مجاورت اين بخش اتاق استراحت براي مادران با كليه امكانات در نظر گرفته شده است.