پزشكان بيمارستان كيش

نام پزشك گروه تخصص

دكتر حمیدرضا رحمانپور گروه پزشكی : قلب و عروق


متخصص قلب و عروق - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی ایران - پزشكی عمومی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی تهران - دارای بورد تخصصی قلب و عروق

دكتر سعید فارغ بال گروه پزشكی : جراحی مغز و اعصاب


متخصص جراحی مغز و اعصاب فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی شیراز پزشك عمومی از دانشگاه علوم پزشكی ایران

دكتر احمد رضا خلیلیان گروه پزشكی : چشم پزشكی


فوق تخصص قرنیه و متخصص چشم پزشكی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی اصفهان - عضو آكادمی جراحان چشم ایران ، ایالات متحده آمریكا و اروپا

دكتر محمد پیریایی گروه پزشكی : درد


متخصص درد و بیهوشی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله تهران - پزشكی عمومی از داشنگاه علوم پزشكی اصفهان - دارای بورد تخصصی بیهوشی - دوره های تكمیلی لیزر از آلمان و اسپانیا

دكتر سیامك شكرالهی گروه پزشكی : چشم پزشكی


فوق تخصص جراحی قرنیه چشم - جراح و متخصص چشم پزشكی - دارای بورد تخصصی چشم پزشكی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی ایران

دكتر مریم ماهری گروه پزشكی : روانپزشكی


متخصص روانپزشكی (اعصاب و روان) - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی تهران(شهید بهشتی) - دارای بورد تخصصی روانپزشكی - دارای گواهینامه تخصصی MMT سم زدایی تدریجی با متادون

دكتر حمید نورمندی پور گروه پزشكی : رادیولوژی


متخصص رادیولوژی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی اصفهان - پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی اصفهان - دارای بورد تخصصی رادیولوژی - عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی زاهدان - دارای گواهینامه پیشرفته سونوگرافی و كالرداپلر

دكتر سید سعید عطایی گروه پزشكی : علوم آزمایشگاهی


دكترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی مشهد - عضو انجمن علوم آزمایشگاهی ایران و آمریكا

دكتر احمد توكلی گروه پزشكی : رادیولوژی


متخصص رادیولوژی و تصویر برداری - فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی - پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی مشهد - دوره های تكمیلی سی تی از دانشگاه علوم پزشكی تهران و ام آر از كانادا

دكتر جواد بهشتی گروه پزشكی : بیماریهای عفونی


متخصص بیماریهای عفونی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی اصفهان - پزشك عمومی از دانشگاه علوم پزشكی اصفهان - دارای بورد تخصصی بیماریهای عفونی