پزشكان بيمارستان كيش

نام پزشك گروه تخصص

دكتر فرید فریدونی گروه پزشكی : بیماریهای داخلی


متخصص بیماریهای داخلی،‌ فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی اصفهان - پزشك عمومی از دانشگاه علوم پزشكی همدان

دكتر فرزانه عربی گروه پزشكی : زنان و زایمان


جراح و متخصص زنان و زایمان - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی تهران - دارای بورد تخصصی زنان و زایمان - پزشك عمومی از دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

دكتر مسعود عزیزی گروه پزشكی : گوارش و كبد


فوق تخصص گوارش و كبد و متخصص داخلی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی شیراز - دارای بورد تخصصی داخلی و بورد فوق تخصصی گوارش - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی جهرم

دكتر فرزانه سروقدی گروه پزشكی : غدد درون ریز و متابولیسم بزرگسالان


فوق تخصص بیماریهای غدد درون ریز و متابولیزم بزرگسالان - متخصص داخلی - دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - دارای بورد تخصصی بیماریهای داخلی و غدد - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی تهران

دكتر مجتبی خادمی گروه پزشكی : گوارش و كبد


فوق تخصص گوارش و كبد، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی شیراز متخصص داخلی، عضو هیئت علمی دانشگاه

دكتر جواد شكیباپور گروه پزشكی : گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن


متخصص گوش،حلق و بینی و جراحی سر و گردن - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی مشهد - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان و دانشگاه آزاد شیراز

دكتر فرانك قاسمی گروه پزشكی : گوارش و كبد


متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش و كبد - استادیار واحد بین الملل دانشگاه علوم پزشكی شیراز

دكتر ظفر معصومی مقدم گروه پزشكی : رادیولوژی


فلوشیپ سی تی اسكن و ام آر آی دانشگاه علوم پزشكی تهران - متخصص رادیولوژی و سونوگرافی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی شیراز - پزشك عمومی فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی تهران - دارای بورد تخصصی - عضو انجمن رادیولوژی ایران و آمریكا

دكتر بیژن آریا گروه پزشكی : جراحی عمومی


متخصص جراحی عمومی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی شیراز 1372 - دارای بورد تخصصی جراحی عمومی - پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی شیراز - عضو انجمن جراحان ایران ، هیئت مدیره نظام پزشكی(4دوره) ، دادستان نظام پزشكی گلستان(3دوره) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی گلستان از 1373

دكتر نرجس سروش گروه پزشكی : جراحی عمومی


متخصص جراحی عمومی - فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی تهران - دارای مدرك تخصصی اونكوسیتیك پستان از جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران