پزشكان بيمارستان كيش

نام پزشك گروه تخصص

دكتر سعید فارغ بال گروه پزشكی : جراحی مغز و اعصاب


متخصص جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی شیراز - پزشك عمومی از دانشگاه علوم پزشكی ایران

دكتر محمد پیریایی گروه پزشكی : درد


متخصص درد و بیهوشی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی بقیه الله تهران - پزشكی عمومی از داشنگاه علوم پزشكی اصفهان - دارای بورد تخصصی بیهوشی - دوره های تكمیلی لیزر از آلمان و اسپانیا

دكتر سیامك شكرالهی گروه پزشكی : چشم پزشكی


فوق تخصص جراحی قرنیه چشم - جراح و متخصص چشم پزشكی - دارای بورد تخصصی چشم پزشكی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی ایران

دكتر مریم ماهری گروه پزشكی : روانپزشكی


متخصص روانپزشكی (اعصاب و روان) - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی تهران(شهید بهشتی) - دارای بورد تخصصی روانپزشكی - دارای گواهینامه تخصصی MMT سم زدایی تدریجی با متادون

دكتر احمد توكلی گروه پزشكی : رادیولوژی


متخصص رادیولوژی و تصویر برداری - فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی - پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی مشهد - دوره های تكمیلی سی تی از دانشگاه علوم پزشكی تهران و ام آر از كانادا

دكتر جواد بهشتی گروه پزشكی : بیماریهای عفونی


متخصص بیماریهای عفونی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی اصفهان - پزشك عمومی از دانشگاه علوم پزشكی اصفهان - دارای بورد تخصصی بیماریهای عفونی

دكتر مریم سمنانی گروه پزشكی : قلب و عروق


فوق تخصص قلب و عروق و متخصص بیماریهای داخلی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی تهران - پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی تهران - دارای بورد تخصصی

دكتر علیرضا رنجبر نائینی گروه پزشكی : داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)


متخصص داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی) - فارغ التحصیل دانشگاه جندی شاپور اهواز - استادیار دانشگاه آجا - پزشك عمومی فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی شیراز

دكتر نیما دارابی گروه پزشكی : رادیولوژی


متخصص رادیولوژی - فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی مشهد - دارای گواهینامه تخصصی رادیولوژی - پزشكی عمومی از دانشگاه علوم پزشكی مشهد

دكتر مصطفی نادعلی نژاد گروه پزشكی :  بیماریهای داخلی


متخصص بیماریهای داخلی، فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی تهران - پزشك عمومی فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی تهران - دارای مدارك تخصصی CBIATCطب سوزنی از پكن و طب سنتی از IR Traditional Medical Center