برنامه كلینیك های تخصصی وفوق تخصصی بیمارستان
از تاریخ 1397/12/25 تا تاریخ 1398/01/02

نوجه نمایید برنامه کلینیک ها به صورت هفتگی می باشد و ابتدای هر هفته برنامه جدید جایگزین می شود
دانلود برنامه

زنان و زايمان

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر سيمين شرفي متخصص زنان و زايمان ب- صبح ب- صبح ب- صبح ب- صبح ب- صبح - -
دكتر آزيتا محمدي نژاد متخصص زنان و زايمان ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر - - -
دكتر شميم پيله وري فوق تخصص زنان و زايمان - - - - ب- صبح و عصر - ب- صبح

بيماريهاي داخلي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر محسن نقيبي متخصص بيماريهاي داخلي ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر - - - - -
دكتر محمد جواد جلاليان متخصص بيماريهاي داخلي - - ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر - -
دكتر جليل اعتمادي متخصص بيماريهاي داخلي - - - ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر - ب- صبح

راديولوژي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر احمد توكلي متخصص راديولوژي ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح - - -
دكتر نيما دارابي متخصص راديولوژي - - - ب- عصر ب- صبح و عصر - ب- صبح

بيهوشي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر عليرضا چمني متخصص بيهوشي - - - - ب- عصر - -
دكتر نويد زمانيان متخصص بيهوشي ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر - - -

روانپزشكي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر مريم ماهري متخصص روانپزشكي - - ب- عصر ب- عصر ب- عصر - ب- صبح
دكتر عليرضا جباري متخصص روانپزشكي ب- عصر ب- صبح - - - - -

پزشكي عمومي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر نگين ميرزائي دكتراي پزشكي عمومي - - - - ب- عصر ب- عصر -
دكتر محمود نورشاد دكتراي پزشكي عمومي - ب- عصر ب- عصر ب- عصر - ب- عصر ب- عصر
دكتر مهران روشن ريشهري دكتراي پزشكي عمومي ب- عصر - - ب- عصر - ب- صبح ب- عصر
دكتر محمد امير مستوفيان دكتراي پزشكي عمومي ب- صبح ب- صبح و عصر - ب- عصر ب- عصر - ب- عصر
دكتر سارا تجلي دكتراي پزشكي عمومي ب- عصر - ب- عصر - ب- صبح ب- عصر -
دكتر فروغ بنده غياث آبادي دكتراي پزشكي عمومي - - ب- صبح ب- صبح ب- عصر - ب- صبح

جراحي عمومي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر حسين توسل متخصص جراحي عمومي ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر - ب- صبح

جراحي مغز واعصاب

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر فيض اله ابراهيم نيا متخصص جراحي مغز واعصاب - - - - - - ب- صبح
دكتر احمد آل آقا متخصص جراحي مغز واعصاب ب- صبح ب- صبح ب- صبح ب- صبح ب- صبح - -

گوش،حلق و بيني

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر محمدحسين نظري متخصص گوش،حلق و بيني ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر - ب- صبح

كودكان و نوزادان(اطفال)

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر علي ورشوئي متخصص كودكان و نوزادان(اطفال) ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر - - - -
دكتر مهران موحد محمدي متخصص كودكان و نوزادان(اطفال) - - ب- عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر - ب- صبح
دكتر حسين اثني عشري متخصص كودكان و نوزادان(اطفال) - - - - - - ب- صبح

جراحي كليه و مجاري ادراري(اورولوژي)

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر محمد امين افراسيابي متخصص جراحي كليه و مجاري ادراري(اورولوژي) ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر - -

مامايي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
مريم رهنما رود پشتي كارشناس مامايي ب- صبح ب- صبح ب- صبح ب- صبح ب- صبح - -
فاطمه گودرزي كارشناس مامايي ب- عصر - - - ب- عصر - -
وحيده شاكري كارشناس مامايي - - - ب- عصر - - -
شيوا رادمان منش كارشناس مامايي - ب- عصر - - - - -
اكرم ذكائي پور كارشناس مامايي - - ب- عصر - - - -

چشم پزشكي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر سيد مرتضي ميرعرب بايگي متخصص چشم پزشكي ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر - ب- صبح

ارتوپدي

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر علي محتشمي فوق تخصص ارتوپدي ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر - -

تغذيه

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
پريسا پرويزي كارشناس تغذيه ب- صبح ب- صبح ب- صبح ب- صبح - - -

بينايي سنجي(اپتومتري)

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
ماندانا افشاري نفر كارشناس بينايي سنجي(اپتومتري) ب- صبح و عصر ب- صبح - - - - -

قلب و عروق

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دكتر مريم سمناني فوق تخصص قلب و عروق ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر - ب- صبح

روانشناسي باليني

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
زهرا حاج صادقي كارشناس روانشناسي باليني ب- عصر ب- صبح - - - - -
مريم حق شناس كارشناس روانشناسي باليني - ب- عصر ب- عصر ب- عصر ب- عصر - ب- صبح

ارتوپدي فني

عنوان پزشک شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سميه ملازم الحسيني كارشناس ارتوپدي فني ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر ب- صبح و عصر - ب- صبح