آگهــي فرخوان عمــومي

  • 1398/07/29
  • 15:50:12
  • 527

بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي منطقه آزاد كيش در نظر دارد بخش هاي دندانپزشكي و ارتوپد فني خود را از طريق استعلام بها به صورت استيجاري  به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از كليه اشخاص واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد تا به شرح ذيل جهت توزيع و اعاده اسناد اقدام نمايند:

استعلام گيرنده  : بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي منطقه آزاد كيش

موضوع استعلام : واگذاري ارتوپدي فني و دندانپزشكي

 مهلت زمان تحويل اسناد : از یکشنبه 28 مهر 98 تا پنجشنبه 2 آبان 98  

آخرين مهلت زمان تحويل اسناد : از تاريخ اتمام مهلت تحويل  اسناد تا ساعت ۱۴ مورخ 02/08/1398

محل تحويل  اسناد : كيش – ميــدان هرمز – بلـــوار كـــرانه – بيمارستان تخصصـي و فوق تخصصــي كيش دبيرخانه مركزي بيمارستان

كـــد پستــي ۸۵۴۱۵-۷۹۴۱۶ تلفن ۴۴۴۵۹417 076

رديف

بخش

مبلــــغ پايه ماهيانه  ( ريال )

۱

ارتوپد فني

152.000.000 ريال

۲

دندانپزشكي

185.000.000ريال

شرايط استعلام  :

  • هزينــه درج آگهــي به عهــده برنده استعلام بهاء است .

  • شــركت كليه اشخاص واجـــد شــرايط در استعلام بهاء آزاد است .

  • به پيشنهــادهاي فاقد امضـاء ، مشــروط ، مخــدوش و پيشنهـادهايي كه بعد از انقضــاي مدت در آگهــي واصل شود مطلقـاً ترتيب اثـر داده نخــواهد شد .

  • حـــداقل تعداد پيشنهاد دهنـــدگان در مرحلــه بازگشايي پاكت هاي سه پيشنهـــاد مي باشد و پاكت هاي مذكـــور در ساعت11 صبــح مورخ 04/08/1398 بازگشايي خواهنـــد شد .

  • بيمارستان  در قبــول يا رد هر يك از پيشنهادات مخيــر خواهــد بود و پيشنهادقيمت  هيچگــونه حقــي براي پيشنهاد دهنـــدگان ايجاد نخــواهد كرد .

  • جهــت كسب اطلاعات بيشتــر با شماره 07644459417 تماس حاصل نماييد و يا به سايت www.kishhospitalfz.com مراجعه نماييد .