برگزاري كلاس آموزشي ايمني بيمار

  • 1400/08/20
  • 14:20:10
  • 211
به گزارش روابط عمومی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کیش، اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻟﺰام در ﻫﺮ بیمارستان و هر مرکز بهداشتی ودرمانی آﺳﯿﺐ ﻧﺮﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ بیماران و حفظ سلامت و ایمنی آنان تا بهبودی کامل است⁣  آسیب های انسانی و خسارات مالی وارده به بیمار منجر به تاکید بر ایمنی بیمار به عنوان یک نگرانی جهانی شده است، لذا انجام اقدامات سازمان یافته در جهت ارائه خدمات ایمن ضروری به نظر می رسد. در این راستا کلاس آموزشی ایمنی بیمار که از الزامات اعتباربخشی می باشد،جهت پرسنل درمانی و اداری در گروه بندی های مختلف در محل سالن همایش شماره یک بیمارستان کیش برگزار گردید.