بخش اورژانس

بخش اورژانس بيمارستان در ورودي مجموعه قرار گرفته که داراي20 تخت مي باشد. اين واحد داراي بخش های  ايزوله تنفسي، ايزوله اعصاب، اتاق مخصوص كودكان، VIP، سوختگي و اتاق عمل سرپائي مي باشد. اين واحد مجهز به 3 دستگاه آمبولانس جهت ارائه خدمات به مردم است.در ورودي اين بخش اتاق CPR مجهز به ونتيلاتور، دستگاه ساكشن، اكسيژن مركزي، مانيتور مي باشد و همچنين داراي واحد تزريقات است.

در اين واحد جهت ارائه خدمات، بخش بستري و سرپائي خانم ها و آقايان از يكديگر مجزا مي باشد. از مزيت هاي اين واحد نزديكي به بخش هاي راديولوژي و آزمايشگاه است. در بخش اورژانس در سه شيفت، يك پزشك متخصص طب اورژانس و يك پزشك عمومي حضور دارد و اين كار باعث مي شود كه پزشك ظرف چند ثانيه بربالين مراجعه كنندگان اورژانس حاضر شود.