پرتكل اعلام هشدار

                                                                                                                             

بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش- كميته بحران و بلايا     

برنامه اعلام هشدار ، فراخوان و فعال سازي سامانه فرماندهي و مديريت بحران

بعد از تعيين اعضا ، صدور ابلاغ و آموزش اعضاي سامانه فرماندهي و مديريت بحران بيمارستـان در حوادث غيرمتـرقبه يا  به اختصـار  HEICS (Hospital Emergency Incident Command System  ) ، برنامه اعلام هشدار ، فراخوان و فعال سازي اين سامانه مطابق دستورالعمل زير تدوين و ابلاغ مي گردد . برنامه فوق در دو بخش اعلام هشدار - فراخوان و فعال سازي سامانه به شرح زير تشريح مي گردد :

 

بخش اول :  اعلام هشدار

هرگاه فرد يا سازماني از وقــوع سانحه بحــران زا و يا احتمال وقوع آن مطلع شود در مورد سوانح داخل بيمارستاني بطور مستقيم ( با شماره تلفن داخلــي 719 يا 93111839 ) با ســوپروايزر كشيك تماس مي گيرد و در مورد تماسهاي خارج بيمارستـاني نيز (به طور معمول از ستاد هـدايت درمـان دانشگاه و يا ستـاد هدايت عمليات بحــران كيــش E.O.C ) فرد تماس گيـرنده با شماره مستقيم ســوپروايزر كشيـك در دفتر پرستـاري (93111839- 076 ) و يا مركز تلفن بيمارستـان

 (44459400-076 الي 10 ) تماس مي گيرد كه در اينصورت اپراتور مركز تلفن بلافاصله تماس دريافتــي را به سوپــروايزر كشيك متصـل مي نمايد . ســـوپروايزر كشيك براي ارزيابي درست تر اين هشدار بايد اطلاعات زير را از فرد تماس گيـرنده دريافت و ثبت نمايد.

-  نام و سازمان متبوع فرد تماس گيرنده

-  شماره تماس فرد تماس گيرنده براي تماس هاي بعدي

-  شرح مختصري از جزئيات حادثه

-  تعداد تقريبي مصدومين

-  در صورت امكان وضعيت اوليه مصدومين به تفكيك وضعيت ترياژ: سطح 1 و سطح 2 و سطوح 5،4،3 و يا به تفكيك نوع   آسيب: سوختگي، ضربه مغزي ،نشت مواد خطرزا و ...                                             

 -  مكان حادثه و زمان تقريبي رسيدن مصدومين به بيمارستان

-  شيوه انتقال مصدومين به بيمارستان( آمبولانس، وسيله نقليه شخصي، هلي كوپتر و ...)

سوپروايزر كشيك بعد از اطمينان از صحت تماس وارده و ارزيابي شدت و وسعت حادثه و بحران احتمالي با رئيس بيمارستان ( يا جانشين وي در صورت عدم دسترسي ) تماس حاصل كرده و با نظر رئيس بيمارستان ( فرمانده بحران ) در مورد سطح فعال سازي سامانه فرماندهي و مديريت بحران بيمارستان ( در وضعيت زرد، نارنجي و يا قرمز ) تصميم گرفته و براساس آن حدود فعاليت هاي خود را تنظيم مي نمايد . در نهايت اين فرمانده حادثه بيمارستان است كه بايد در مورد سطح فعال سازي سامانه تصميم نهايي را اتخاذ نمايد . وضعيت اعلام هشدار به عنوان فرصتي براي  ازريـابي نياز و برنامه ريزي مناسب توسط

مديران بيمارستان تلقي مي شود. حفظ ارتباط با سازمان هاي خارج از بيمارستان جهت دريافت اطلاعات كامل تر و آماده كردن بيمارستان براي مقابله با سانحه جزو فعاليت هاي ضروري در اين مرحله هستند. لذا علاوه بر اطلاعات فوق جمع آوري اطلاعات زير قبل از فعال سازي سامانه ضروري مي باشد:

-  توان كنوني بخش اورژانس و بيمارستان ( از نظر تعداد تخت خالي، پرسنل و تجهيزات )

-  تعداد پرسنل و پزشكان حاضر در بيمارستان ( كشيك، مقيم و آنكال)

-  تعداد پرسنل حاضر در اتاق عمل و ICU

-  نياز مصدومان به درمان هاي تخصصي

بخش دوم : فراخوان و فعال سازي

بر اساس هشدار اعلام شده و ارزيابي انجام شده در مرحله قبل ، فراخوان اعضاي سامانه فرماندهي و مديريت بحران بيمارستان و ساير نيروهاي مورد نياز و همچنين فعال سازي برنامه مقابله با بحران بيمارستان در سه وضعيت زرد، نارنجي و قرمز به شرح زير انجام مي شود:

 

    وضعيت زرد

 

وضعيت زرد وضعيتي است كه در آن نيروهاي حاضر در اورژانس و بيمارستان قادر به پاسخگوئي به بحران موجود مي باشند . در وضعيت زرد اگرچه نياز به حضور و فراخوان اعضاي سامانه و پرسنل غير كشيك از خارج بيمارستان نمي باشد ، ولي جهت مقابله بهتر با بحران پيش رو اقدامات زير انجام مي شود :

آماده باش مركز تلفن ، سازماندهي و آماده سازي فضاي پذيرش و منطقه ترياژ ، فراخوان و آماده باش پرسنل اورژانس ، آماده سازي تجهيزات و لوازم مورد نياز مراقبت از بيماران اورژانس ، آماده باش بخشهاي درماني و پاراكلينيكي ، آماده باش سيستم پرستاري ، آماده سازي واحد حفاظت و خدمات عمومي .

مراحل اجرا :

1. بلافاصله بعد از اعلام هشدار ( بحران داخلي يا خارجي ) سوپروايزر كشيك رياست بيمارستان يا جانشين وي و سرپرستاربخش اورژانس را از طريق تلفن يا به نحو مقتضي مطلع مي سازد . اين اشخاص در صورت لزوم در اسرع وقت در محل اتاق بحران بيمارستان حضور مي يابند .

2. مسئوليت اعلام وضعيت زرد برعهده فرمانده بحران ( يا جانشين وي ) و در شيفت هاي گردشي بر عهده سوپروايزر كشيك خواهد بود .

3. مسئول مركز تلفن با اعلام كد وضعيت زرد از طريق تماس تلفني پرسنل بخش هاي اورژانس ، خدمات ، راديولوژي ، آزمايشگاه ، بخش هاي ويژه و اتاق عمل بيمارستان را آگاه مي سازد . در صورت قطع بودن تلفن مسئول مركز تلفن در هر شيفت موظف است كه با حضور خود در هر بخش سريعاً وضعيت اضطرار را به اطلاع پرسنل برساند.

4. سوپروايزر آمار هر بخش ( بويژه تعداد پرسنل و تعداد تخت هاي خالي ) را در اسرع وقت استخراج كرده و جهت ارائه گزارش در اختيار دارد .

5. سوپروايزر آمار و ليست اسامي پزشكان مقيم و آنكال را در اسرع وقت استخراج كرده و جهت ارائه نگه مي دارد .

6. در صورت نياز بخش اورژانس به پرسنل پرستاري و پزشكي بيش از تعداد حاضر ، سوپروايزر به پرستاران و پزشكان حاضر در بخش هاي ديگر كه برنامه كشيك آنها موجود است اطلاع مي دهد تا جهت كمك به مصدومان به بخش اورژانس مراجعه نمايند.

7. در صورت كمبود تخت سوپروايزر كشيك با هماهنگي پزشك معالج و رئيس بيمارستان ، تخت هاي غير اورژانسي را تخليه كرده ، نسبت به ترخيص يا اسكان بيماران غير اورژانس در محل مناسب ديگر اقدام مي نمايد . ( مسئوليت مديريت تخت در بخش اورژانس برعهده پزشك متخصص طب اورژانس كشيك مي باشد .)

8. واحد پذيرش و ترياژ موظف هستند پذيرش بيماران غيراورژانسي را تا پايان زمان اضطراري متوقف نمايند .

9. سوپروايزر كشيك موظف است با هماهنگي پزشك معالج و رئيس بيمارستان ، عملهاي جراحي غيراورژانس را لغو نمايد.

10. واحد حفاظت و نگهباني موظف است ضمن فراخوان نگهبان گشت ، درب هاي ورودي بخش اورژانس و بيمارستان را كنترل كرده و از ورود خودروهاي غير مجاز به داخل بيمارستان جلوگيري كند .

11. سوپروايزر همچنين تعدادي از نيروهاي خدمات و بيماربر بخش هاي بستري بيمارستان را ( بر حسب  ضرورت ) به بخش اورژانس بيمارستان فراخوان مي نمايد .

 

در وضعيت زرد فعاليت هاي مشخص زير براي رسيدن به اهداف مديريت بحران صورت گيرد.

-   تعيين فرمانده بحران بيمارستان ( رئيس بيمارستان يا جانشين وي )

-  فراخوان پرسنل كليدي توسط سيستم پيج  ( پزشك ، پرستار ، آزمايشگاه ، راديولوژي ، نيروهاي بيماربر و خدماتي )

-  ارزيابي وضعيت پرسنل ( تعداد موجود ) و تخت هاي بيمارستاني توسط سوپروايزر كشيك و گزارش به فرمانده بحران

   ( رئيس بيمارستان )

مثال هايي از سوانح و حوادث بحران زا در وضعيت زرد :

-  حوادث غير مترقبه (طوفان، زلزله و ...) وحوادث ترافيكي با تعداد مجروح بين 5 تا 10 نفر

-  حادثه گاز گرفتگي با تعداد مصدوم نيازمند احياي قلبي - ريوي بين 3 تا 5 نفر

-  انفجار در يكي از بخش هاي بيمارستان با مصدوم سطح 1و 2 ترياژ بين 3 تا 5 نفر

-  مسموميت گوارشي با تعداد بيمار بين 5 تا 10 نفر

-  بيماري حاد عفوني مسري ( آنفلونزا ، ابولا ، ... ) با تعداد بيمار بين 3 تا 5 نفر

 

وضعيت نارنجي

 

وضعيت نارنجي وضعيتي است كه در آن نيروهاي حاضر در اورژانس و بيمارستان قادر به پاسخگوئي به بحران موجود نبوده و لازم است بر حسب شدت بحران تعدادي از نيروهاي خارج از شيفت بيمارستان فراخوان شده و در بيمارستان حضور يابند .

در وضعيت نارنجي فعاليت هاي مشخص زير براي رسيدن به اهداف مديريت بحران صورت گيرد :

-  اجراي مراحل از 1 تا 11 مشابه وضعيت زرد

-  تعيين فرمانده بحران بيمارستان ( رئيس بيمارستان يا جانشين وي )

-  فعال نمودن مركز عمليات اضطراري بيمارستان و استقرار پست هاي اصلي سامانه

-  فراخوان پرسنل كليدي توسط سيستم پيج ( پزشك ، پرستار، آزمايشگاه ، راديولوژي ، نيروهاي بيماربر و خدماتي )

-  انتصاب جايگاه هاي مسئوليتي اصلي HEICS شامل فرمانده بحـران ، ارشد حفاظت و ارشد روابط عمومي و رؤسـاي

بخش هاي عمليات و پشتيباني و مديران قسمت هاي چهارگانه زيرمجموعه رئيس عمليات ( در صورت لزوم فراخوان زير مجموعه هر يك از بخش ها با نظر رئيس همان بخش صورت خواهد گرفت )

-  توزيع و مرور شرح وظايف و مسئوليت ها

-  برقراري ارتباط با سازمان ها و مراجع خارج از بيمارستان توسط ارشد روابط عمومي

-  ارزيابي وضعيت پرسنل ( تعداد موجود ) و تخت هاي بيمارستاني توسط رئيس عمليات و گزارش به فرمانده بحران

-  با توجه به نياز بيمارستان و تشخيص فرمانده عمليات ، سوپروايزر كشيك ، تعدادي از پرسنل پرستاري ، پزشكي و ... غير كشيك را طبق ليست مشخصات موجود و برنامه بخش هاي بيمارستان فراخوان مي كند . اين پرسنل موظف هستند بلافاصله در بيمارستان حضور يلفته و در محل مورد نياز انجام وظيفه نمايند . ( الويت فراخوان با پرسنل آنكال بحران طبق برنامه موجود در دفتر سوپروايزر كشيك مي باشد . )

 

مثال هائي از سوانح و حوادث بحران زا در وضعيت نارنجي :

-  حوادث غير مترقبه ( طوفان ، زلزله ، ...) و يا حوادث ترافيكي با تعداد مجروح بين 11 تا 30 نفر

-  حادثه گاز گرفتگي با تعداد مصدوم نيازمند احياي قلبي - ريوي بين 6 تا 15 نفر

-  انفجار در يكي از بخش هاي بيمارستان با مصدوم سطح 1 و 2 ترياژ بين 6 تا 15 نفر

-  مسموميت گوارشي با تعداد بيمار بين 11 تا 30 نفر

-  بيماري حاد عفوني مسري ( آنفلونزا ، ابولا ، ... ) با تعداد بيمار بين 6 تا 15 نفر

 

وضعيت قرمز

وضعيت قرمز وضعيتي است كه در آن نيروهاي حاضر در اورژانس و بيمارستان قادر به پاسخگوئي به بحران موجود نبوده و عليرغم فراخوان و حضور نيروهاي خارج از شيفت در بيمارستان ، لازم است تا به علت شدت بحران موجود نيروهاي داوطلب حائز صلاحيت ، سازمان هاي امداد ، نجات و مديريت بحران دانشگاه و يا شهر وارد عمل شده و به مقابله با بحران موجود كمك كنند .

 در وضعيت قرمز فعاليت هاي مشخص زير براي رسيدن به اهداف مديريت بحران صورت گيرد .

-  اجراي مراحل 1 تا 11 مشابه وضعيت زرد

-  تعيين فرمانده بحران بيمارستان ( رئيس بيمارستان يا جانشين وي )

-  فعال نمودن مركز عمليات اضطراري بيمارستان و استقرار پست هاي اصلي سامانه در آن

-  فراخوان پرسنل كليدي توسط سيستم پيج ( پزشك ، پرستار، آزمايشگاه ، راديولوژي ، نيروهاي بيماربر و خدماتي)

-  انتصاب جايگاه هاي مسئوليتي اصلي ( 8 جايگاه اصلي HEICS ) شامل فرمانده بحران ، ارشدها و رؤساي بخش هاي چهارگانه و مديران قسمت هاي چهارگانه زير مجموعه رئيس عمليات ( در صورت لزوم فراخوان زير مجموعه هر يك از بخش ها با هماهنگي رئيس همان بخش صورت خواهد گرفت ) .

-  توزيع و مرور شرح وظايف

-   برقراري ارتباط با سازمان ها و مراجع ذيصلاح خارج از بيمارستان توسط ارشد روابط عمومي

-  ارزيابي وضعيت پرسنل ( تعداد موجود ) و تخت هاي بيمارستاني توسط رئيس عمليات و گزارش به فرمانده بحران

- هماهنگي با مركز E.O.C بندرعباس جهت اعزام بيماران، با هماهنگي فرمانده بحران (آماده سازي هلي پورت جهت اعزام به وسيله بالگرد)

مثال هائي از سوانح و حوادث بحران زا در وضعيت قرمز :

-  حوادث غير مترقبه و يا حوادث ترافيكي با تعداد مجروح بيش از 30 نفر

-  حادثه گاز گرفتگي با تعداد مصدوم نيازمند احياي قلبي – ريوي بيش از 15 نفر

-  انفجار در يكي از بخش هاي بيمارستان با مصدوم سطح 1 و 2 ترياژ بيش از 15 نفر

-  مسموميت گوارشي با تعداد بيمار بيش از 30 نفر

-  بيماري حاد عفوني مسري ( آنفلونزا ، ابولا ، ... ) با تعداد بيمار بيش از 15 نفر