شرح وظايف

 

سامانه فــرماندهي و مـديريت بحــران در بيمارستان (HEICS)

 

THE HOSPITAL EMERGENCY INCIDENT COMMAND SYSTEM

 

بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش

                     

 

تاريخ بازنگري : بهمن ماه 1394

 

 

 

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                              ( فرمانده مركز هدايت عمليات كيش) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                                شماره تماس   44459400-076

 

 

« فـــرمانده بحــــران »

 

 

 

ماموريت: سازماندهي و مديريت سيستم فرماندهي بحران و هماهنگي با مركز هدايت عمليات كيش (EOC) ، رهبري كلي عمليات بيمارستاني و در صورت لزوم  فرمان تخليه بيمارستان

فوري:

-راه اندازي سيتم فرماندهي بحران

-خواندن برگه شرح وظايف و بازنگري چارت

-پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي

-صدور ابلاغ تمام مديران قسمت هاي مختلف سامانه و توزيع بسته هاي مربوطه شامل:شرح وظايف،جليقه هاي شناسايي،فرم هاي مخصوص هر واحد

-صدور ابلاغ ارشد روابط عمومي ، هماهنگي وحفاظت ،امنيت و تحويل برگه هاي شرح وظايف

-اعلام جلسه ارزيابي موقعيت براي همه رؤساي قسمتها و مديران مناطق درمان و بيماران ظرف 5 تا 10 دقيقه

-تعيين يك نفر به عنوان مسئول ثبت وقايع و دستيار

-دريافت گزارشات وضعيت و مذاكره راجع به برنامه بحران اوليه با رؤساي قسمتها و مديران مناطق درمان و بيماران و تعيين سطح مناسب خدمات بلافاصله بعد از وقوع حادثه

-دريافت گزارش اوليه ميزان خسارات از رئيس پشتيباني و بررسي نياز احتمالي جهت تخليه بيمارستان

-دريافت آمار بيماران و وضعيت از رئيس برنامه ريزي ، تاكيد بر اقدامات و برنامه ريزي سريع در واحد برنامه ريزي و درخواست برنامه تمام واحدها 4 و 8 و 24 و 48 ساعت بعد از حادثه و اصلاح آن بر حسب نياز

-صدور مجوز بررسي الويت بندي بيماران به منظور طراحي برنامه ترخيص فوري ( در صورت نياز به تخت بيشتر )

-اطمينان از برقراري ارتباط اطلاعاتي با مسئولين شهر از طريق ارشد روابط عمومي

مياني :

-صدور مجوز تامين منابع بر اساس نياز يا درخواست رؤساي قسمتها

-برنامه ريزي گزارش گيري از رؤساي قسمتها و به لحظه كردن برنامه بحران و دستور ادامه يا توقف عمليات

-اعلام گزارش وضعيت به رئيس بيمارستان ، رئيس دانشگاه يا نماينده او

-مشورت با رؤساي قسمتها در خصوص نيازهاي پرستاري ، پزشكي ، داوطلبين ، تغذيه و پناهگاه ، صدور مجوز برنامه عمليات و در نظر گرفتن نيازهاي همراهان

درازمدت :                                                                

-تاييد گزارش مطبوعاتي تهيه شده توسط روابط عمومي

-مراقبت از كليه پرسنل و داوطلبين و بيماران در مورد علائم استرس و خستگي و رفتارهاي غيرطبيعي و گزارش موارد به مسئول واحد حمايت رواني ، تامين جانشين و استراحت پرسنل زير مجموعه

-ساير موارد مورد نياز

 

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                   ( فــرمانده بحــــران بيمارستان كيش) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                         شماره تماس   44459400-076

 

 

 « ارشـــد روابط عمومي و هماهنگي »

 

 

 

 

ماموريت : فراهم آوري اطلاعات براي اخبار رسانه ها ، هماهنگي با ساير سازمان هاي ذيربط ، دريافت شكايات ، انجام تحقيقات و جمع آوري مدارك در مورد تمامي شكاياتي كه در طول دوران حوادث اورژانس به بيمارستان ارائه شده و مرتبط با وضعيت اضطراري و يا يكي از فرآيندهاي بيمارستان در اين شرايط مي باشد.

فوري :

 • ملاقات با فرمانده بحران و دريافت و مطالعه اين شرح وظايف و بازنگري چارت پشت آن
 • پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي
 • مشخص كردن محدوديتها در اطلاع رساني به رسانه ها از طريق فرمانده بحران
 • برقراري يك فضاي اطلاع رساني عمومي در خارج از E.O.C درخواست يك يا دو كمك از واحد نيروي انساني در صورت نياز
 • مرور چارت سازماني اورژانس كشوري و شهري به منظور برقراري تماس و ارسال پيغام مناسب با هماهنگي فرمانده بحران
 • كسب اطلاعات به منظور ايجاد شبكه ارتباطي مطمئن بين اورژاس داخل بيمارستاني ، شهري و كشوري
 • اطلاعات زير بايد به منظور امداد بايد جمع آوري شوند:
 • تعداد بيماران )فوري ) و ( با تاخير ) كه مي شود فوراً درمان كرد
 • شرايط فعلي و كمبود نيروي انساني ، تجهيزات و ....
 • شرايط كنوني ساختار بيمارستاني و خدمات رفاهي
 • تعداد بيماراني كه به وسيله ويلچر يا برانكارد انتقال داده شده اند
 • ساير منابع و تسهيلات كه درخواست شده است ( مانند : پرسنل ، تجهيزات و خدمات )
 • ايجاد ارتباط با دستيار واحد اطلاعات ، با شبكه ارتباطات اورژانس داخل بيمارستاني ، شهري EOC يا با كشوري EOC جهت تقويت شرايط فعلي
 • ايجاد ارتباط با فرد رابط همراه در هر سازمان همكار و كمك كننده ( مانند EOC شهري ) و مطلع نگهداشتن مسئول ارتباطي دولتي از تغييرات و توسعه عملكرد بيمارستان در مقابل حادثه
 • دريافت شكايات ، انجام تحقيقات و جمع آوري مدارك در مورد تمامي شكاياتي كه در طول دوران حوادث اورژانس به بيمارستان ارائه شده و مرتبط با وضعيت اضطراري و يا يكي از فرآيندهاي بيمارستان در اين شرايط مي باشد .
 • دريافت تمامي شكايات و ادله از طرف كاركنان يا مراجعين و در صورت نياز استفاده از عكس يا فيلمبرداري موارد
 • جمع آوري و ثبت هر چه سريعتر اظهارات شاكي و شهود
 • درخواست كمك ازمسئول حفاظت و ايمني در صورت نياز

مياني :

 • اطمينان از تاييد فرماندهي براي كليه اطلاعاتي كه در اختيار رسانه ها قرار مي گيرد .
 • ارائه گزارش اطلاعاتي اوليه با همكاري سرپرست تعيين وضعيت .
 • برقراري تماس با ساير اورژانسهاي حاضر در محل براي همكاري در جهت اطلاع رساني
 • درخواست كمك و اطلاعات در صورت نياز از شبكه ارتباطي اورژانس داخل بيمارستاني يا EOC شهري / كشوري
 • پاسخ به درخواستها و شكايتهاي پرسنل بحران با در نظر گرفتن مشكلات داخل سازمان
 • كمك به مسئول واحد نيروي انساني در فرايند تعيين صلاحيت داوطلبان
 • اعلام تمامي شكايتهاي واصله به رئيس بخش مالي برحسب اولويت
 • ثبت تمام شكايتها در فرمهاي مخصوص ريسك / زيان بيمارستان

درازمدت :

 • جمع آوري گزارشهاي مبسوط از رؤساي قسمتها
 • جلب توجه رسانه ها درباره وضعيت حادثه
 • تماس مستقيم با افرادي كه داوطلب نيروي انساني هستند .
 • تماس با مسئول نيروي انساني براي تعيين نياز و اطلاع رساني عمومي از طريق رسانه ها
 • مراقبت از كليه پرسنل و داوطلبين و بيماران در مور علائم استرس و خستگي و رفتارهاي غيرطبيعي و گزارش موارد به سرپرست واحد حمايت رواني ، تامين جانشين و استراحت پرسنل زير مجموعه
 • ساير موارد محوله
 • گزارش هرنوع جريمه نقدي ناشي از شكايات واصله به سرپرست واحد هزينه ها
 • گزارش خلاصه تمامي موارد شكايات در دوران بحران

 

 

 

 

 

 

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                    ( فرمانده بحــــــران بيمارستان كيش) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                         شماره تماس   44459400-076

 

 

« ارشــــــد حفاظت و امنيت »

 

 

 

ماموريت : مراقبت و اشراف بر امنيت عمليات امداد و نجات و شرايط خطر آفرين سازماندهي و تقويت وضعيت حفاظت و رفت و آمدها

فوري :

 • دريافت دستورات از فرمانده بحران
 • بازبيني شرح وظايف و چارت پشت آنها
 • پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي و توزيع جليقه هاي و اتيكت هاي شناسايي بين تمام اعضاي سامانه
 • استقرار مكانيسم شناسايي پرسنل و ايجاد محدوديتها
 • استقرار پست حفاظت و دور كردن افراد غيرمجاز از مناطق ممنوعه
 • تعيين راه ورود و خروج آمبولانس با همكاري سرپرست حمل و نقل
 • تامين مقرهاي فرماندهي و ترياژ و بخشها و سردخانه و ساير نقاط استراتژيك و جلوگيري از ورود غيرمجاز به اين مناطق

ميان مدت :

 • ارتباط با مسئول ارزيابي و برآورد خسارت براي استقرار علامتهاي جلوگيري كننده ازورود افراد به مناطق خطرناك و هشدار و آماده باش تمام پرسنل حفاظت براي شناسايي تمام شرايط و موارد خطرناك و گزارش آنها به سرپرست برآورد خسارت
 • تامين امنيت مناطقي كه تخليه شده اند يا بايد در آنجا مستقر شد براي محدود كردن رفت و آمدهاي افراد غير مجاز
 • ارتباط با آتش نشاني و پليس در هنگام لزوم و از طريق مسئول ارتباطات
 • اطلاع موارد غيرامن ، خطر آفرين يا مرتبط با امنيت به فرمانده و رؤساي قسمتها

دراز مدت:

 • كمك به مدير خدمات انساني و مدير كاركنان پزشكي در انتخاب و گزينش داوطلبين و آمادگي براي كنترل تعداد زياد داوطلب
 • هماهنگي با مسئول روابط عمومي براي محل استقرار پرسنل خبري
 • برقراري روند روتين گزارش دهي به فرمانده بحران
 • كنترل ترافيك سواره و پياده
 • تامين امنيت منابع غذا ، آب ، دارو و خون
 • تذكر به پرسنل واحد براي ثبت نام كارها و مشاهداتشان
 • برقراي روند روتين گزارش گيري از پرسنل واحد
 • مراقبت همه پرسنل ، داوطلبين و بيماران از نظر بروز علائم استرس يا رفتارهاي غيرطبيعي و گزارش موارد لازم به سرپرست واحد پشتيباني رواني و تعيين برنامه و نيروي جايگزين پرسنل زيرمجموعه

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                         (فرمانده بحــــــران بيمارستان كيش) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                             شماره تماس   44459400-076

 

 

« رئيس پشتيباني »

 

 

 

ماموريت :

سازماندهي و هدايت عملياتي كه همراه است با تداوم و بقاي فيزيكي محيط و ميزان كافي غذا ، اسكان و تجهيزات و امكانات براي حمايت از اهداف پزشكي

فوري :

 • دريافت دستورات ، شرح وظايف و جليقه هاي شناسايي و فرمهاي مخصوص از فرمانده بحران
 • بازبيني شرح وظايف و چارت پشت آنها
 • پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي
 • دريافت توجيهات از فرمانده بحران
 • تعيين مسئول قسمتهاي مختلف تدركات ، تسهيلات ، ارتباطات ، بهداشت ،ارزيابي و كنترل آسيب ،نقليه (ترابري) و تامين غذا(تغذيه )
 • توجيه مسئولان قسمتها در مورد وضعيت جديد، يادآوري برنامه بحران و تعيين زمان توجيه برنامه
 • برقراري دفتر پشتيباني در نزديكي E.O.C
 • همراهي در ارزيابي خسارات با فرمانده و مسئول واحد ارزيابي و كنترل آسيب

ميان مدت :

 • دريافت اطلاعات جديد از سرپرستاران بخشها حفظ وضعيت و گزارش Sit – Stat (موقعيت وضعيت )به مسئولين
 • ارتباط مداوم با فرمانده بحران
 • تهيه لوازم مورد نياز با كمك رئيس مالي ، مسئول روابط عمومي و سرپرست ارتباطات

درازمدت :

 • حصول اطمينان از اينكه كپي تمام ارتباطات به سرپرست ارتباطات رسيده باشد .
 • ثبت مستمر تمام تسهيلات و اقدامات
 • مراقبت تمامي كادر و داوطلبين و بيماران در مورد علائم استرس و رفتار نامناسب و گزارش اين موارد به سرپرست واحد حمايت رواني و تنظيم برنامه استراحت و جانشيني براي پرسنل زيرمجموعه
 • ساير وظائف محوله

 

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                                      ( رئيس پشتيباني) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                             شماره تماس   44459400-076

 

 

« مسئــــول ارزيابي و كنترل خسارات »

 

 

 

ماموريت :

تهيه اطلاعات لازم در مورد وضعيت عملكرد تاسيسات به منظور تصميم گيري يا تعيين خط مشي شامل اطلاعات  مورد نيازبراي تخليه كامل يا جزئي نگهداري تاسيسات در بهترين وضعيت و كنترل دائمي محيط شناسايي محل هاي امن براي انتقال بيماران و پرسنل در صورت نياز مديريت اطفاء حريق و هدايت عمليات جستجو و نجات و فعاليتهاي كاهش خسارات

فوري :

 •  دريافت ابلاغ ،شرح وظايف ،توجيهات و فرم گزارش وضعيت تاسيسات بيمارستان از رئيس قسمت پشتيباني
 • بازخواني شرح وظايف و چارت پشت آنها و پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي
 • ملاقات با رئيس پشتيباني براي دريافت و شروع برنامه بحران و ارائه گزارش اوليه در مورد وضعيت فعلي تاسيسات
 • تعيين تيم هايي براي كنترل تمام قسمتهاي تاسيسات بيمارستان و گزارش بازديدشان در 5 دقيقه
 • شناسايي خطرات ( مثل آتش سوزي ) و تعيين مسئول كنترل و حذف آنها
 • دريافت گزارشات ارزيابي و خسارات و انعكاس سريع آن به فرمانده و رئيس قسمت پشتيباني و پيگيري دستورات
 • اعلام مناطق ناامن به مسئول حفاظت و امنيت و گزارش ساير مشكلات امنيتي
 • تعيين تيم هاي نجات مجروحين و رساندن آنها به محوطه ترياژ دريافت بسته وسايل تيم جستجو و نجات از سرپرست تامين مايحتاج بيمارستان
 • شناسايي محل هايي كه عمليات فوري براي تعمير تجهيزات حياتي در آنجا انجام مي شوند.

ميان مدت :

 • آمادگي براي تخليه احتمالي و اسكان جديد سرويس هاي پزشكي در بيرون از ساختمانهاي موجود
 • دريافت مداوم گزارشات مسئول سيستم بهداشت
 • آمادگي براي خريد خدمت سرويس هاي مهندسي
 • تهيه و ارسال گزارشهاي ارزيابي و بازرسي مجدد در صورت نياز

دراز مدت :

 • تعيين پرسنل براي انجام تعميرات
 • مذاكره مكرر با مسئول تاسيسات براي ارزيابي خسارات و تعميرات
 • انتقال درخواستها به تامين كننده ها بعد از تاييد رئيس قسمت پشتيباني
 • ثبت مستمر تمام تصميمات و اقدامات ( در صورت لزوم با كمك يك كارمند اداري )

-مراقبت از تمامي كادر و داوطلبين و بيماران در مورد علائم استرس و رفتار نامناسب و گزارش اين موارد به سرپرست پشتيباني رواني و تنظيم برنامه استراحت و جانشيني براي پرسنل زير مجموعه

-ساير وظائف محوله

 

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                                   (رئيس پشتيباني) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                         شماره تماس   44459400-076

 

 

« مسئول سيستم بهداشت »

 

 

 

ماموريت :

ارزيابي و كنترل سيستم بهداشتي موجود و وضعيت فاضلاب و  وضع كردن روشي براي انهدام مواد زائد در صورت ضرورت

فوري :

 • دريافت دستورات و توجيهات از رئيس واحد پشتيباني
 • بازبيني شرح وظايف و چارت پشت آنها
 • پوشيدن جليقه و اتصاق اتيكت شناسايي
 • هماهنگي بازرسي سيستم دفع فاضلاب بامسئول تاسيسات بيمارستان
 • ارزيابي مناطق تجمع مواد خطرناك براي حصول اطمينان از توانايي ابراز اندازه گيري آلودگي
 • كنترل خطرات ناشي از تراوشات و آلودگي با كمك ارشد حفاظت و امنيت و مسئول ارزيابي و كنترل خسارات
 • گزارش همه يافته ها و عمليات به رئيس واحد پشتيباني و مستند كردن همه مشاهدات و فعاليتها

ميان مدت :

 • در صورت نياز به كار بستن برنامه جمع آوري و انهدام مواد زائد
 • حصول اطمينان از اينكه تمامي بخشهاي بيمارستان از كاربرد برنامه جمع آوري و انهدام مواد زائد مطلع هستند
 • قرار دادن توالت هاي سيار در مناطق در دسترس و دور از مراكز ارائه مراقبت و تهيه غذا
 • حصول اطمينان از وجود تعداد كافي روشويي نزديك مراكز ارائه مراقبت و تهيه غذا و مجاور توالتهاي سيار
 • مطلع كردن پرسنل كنترل عفونت از عمليات در جايي كه ضرورت دارد

درازمدت:

 • كنترل سطوح تداركات ، تجهيزات و نيازهاي مربوط به عمليات بهداشتي
 • توجيه مستدل رئيس واحد پشتيباني در مورد شرايط حاضر ، اقدامات بهداشتي روتين و اعلام نيازمنديها از قبل
 • كسب نيرو ي حمايتي از سرپرست برنامه ريزي كاركنان در صورت نياز
 • مراقبت و كمك به هر يك از پرسنلي كه علائمي از استرس و خستگي دارند و گزارش به مسئول واحد حمايت رواني و تامين جانشين و استراحت پرسنل زير مجموعه
 • ساير وظائف محوله

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                                  (رئيس پشتيباني) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                         شماره تماس   44459400-076

 

 

«  مسئول واحد ارتباطات  »

 

 

 

 

ماموريت :

سازماندهي و هماهنگي ارتباطات داخلي و خارجي اطمينان از برقراري ارتباطات مطمئن و مستند شده

فوري :

 • دريافت دستورات و توجيهات از رئيس واحد پشتيباني
 • بازبيني برگه شرح وظايف و چارت پشت آنها 
 • پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي
 • برقراري يك مركز ارتباطات در مجاورت E.O.C
 • درخواست پاسخ از پرسنل رابط اختصاص داده شده به بخشها (بيسيم ها يا پيجرهايي كه در ساختمان كار گذاشته شده است)
 • ارزيابي شرايط فعلي سيستم تلفني داخلي و خارجي و گزارش به رئيس قسمت پشتيباني
 • تعيين گروهي از افراد به عنوان پيك و اطمينان از بكارگيري راديوهاي دوسويه يا بي سيم(در صورت وجود)در مناطق از پيش تعيين شده
 • استفتده از فرمهاي پيام از قبل طراحي شده براي مستند كردن همه ارتباطات و تعليم همه دستياران براي انجام روش يكسان
 • ايجاد تماس (ارتباط) با مسئول مربوطه(رئيس قسمت پشتيباني)
 • دريافت و نگهداري همه مستندات مربوط به ارتباطات داخل مجموعه
 • كنترل و مستند كردن همه ارتباطات ارسال شده و دريافت شده از طريق شبكه ارتباطي اورژانسي داخل بيمارستاني يا ساير ارتباطات خارجي

ميان مدت:

 • استقرار مكانيزمي براي آماده باش تيم كد اورژانس و آتش نشاني براي واكنش به موارد اورژانس مانند ايست قلبي،آتش سوزي و ....

دراز مدت:

 • مراقبت و كمك به هر يك از پرسنل داوطلب و بيماراني كه علائم استرس يا خستگي دارند. گزارش موارد به سرپرست واحد حمايت رواني و تامين جانشين و استراحت پرسنل زير مجموعه
 • ساير وظائف محوله

 

 

«  مسئول واحد ترابري  »

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                                                         (رئيس پشتيباني) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                                           شماره تماس   44459400-076

 

 

 

 

 

 

 

 ماموريت:

سازماندهي و هماهنگي جهت انتقال بيماران اورژانس ، سرپايي و بستري با رعايت اولويت انتقال ،هماهنگي جهت نقل و انتقال پرسنل و منابع

 فوري:

 • دريافت دستورات و توجيهات از رئيس واحد پشتيباني
 • مطالعه برگه شرح وظايف  و بازنگري چارت پشت آن
 • پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي
 • ارزيابي نياز ها براي انتقال بيماران،پرسنل و مواد و لوازم مورد نياز،درخواست بيمار بر از رئيس برنامه ريزي كاركنان براي كمك در جمع آوري وسايل و انتقال بيماران
 • استقرار در منطقه مجاور محل ترياژ يا بيمارستان سيار با هماهنگي سرپرست ترياژ
 • تجمع وسايل  مانند تخت بيمار ،برانكارد،ويلچر و تخت تا شو در نزديكي بيمارستان سيار و محل ترياژ
 • تجهيز آمبولانس به لوازم مورد نياز جهت انتقال بيماران                                                                                                           

ميان مدت:

 • تماس با مسئول حفاظت و امنيت در جهت حفظ ايمني بخشهاي مستقر شده
 • تسهيل در انتقال و ارسال منابع به داخل و خارج بيمارستان
 • تدارك آمبولانس يا هر وسيله ديگر براي انتقال بيماران مرخص شده
 • شناسايي مراكز انتقال براي موارد تصادفي و بيماراني كه قادر به راه رفتن هستند

دراز مدت:

 • ثبت ماموريت هاي (انتقالات) انجام شده در بخش ترياژ،ترخيص و تداركات
 • مطلع نگهداشتن رئيس قسمت پشتيباني از شرايط موجود
 • معرفي پرسنل غير ضروري به سرپرست  برنامه ريزي كاركنان
 • مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم استرس يا خستگي دارند.گزارش موارد به سرپرست واحد حمايت رواني و تامين جانشين و استراحت پرسنل زير مجموعه
 • ساير وظائف محوله

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                                           (رئيس پشتيباني) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                                شماره تماس   44459400-076

 

 

 «  مسئول واحد تداركات و تامين مايحتاج بيمارستان »

 

 

 

 ماموريت:

       ساماندهي تهيه و توزيع تجهيزات پزشكي و غير پزشكي بيمارستان

 فوري:

 • دريافت دستورات و توجيهات از رئيس واحد پشتيباني
 • پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي
 • ارتباط با رئيس واحد پشتيباني،EOC و رئيس مالي در شرايط عملياتي
 • ارسال كارتهاي از پيش طراحي شده به واحدهاي ترياژ،درمان فوري،درمان با تاخير و درمان سطحي در زماني كه اين واحدها مستقر شدند جهت فهرست برداري از اقلام مورد نياز
 • واگذاري بسته هاي تجهيزاتي به تيم هاي امداد و نجات معرفي شده توسط رئيس واحد پشتيباني
 • جمع آوري و هماهنگي در توزيع تجهيزات و تداركات پزشكي ضروري(تجهيزات و عمليات احيا)
 • فهرست برداري از نيازهاي تجهيزاتي و پشتيباني كليه بخشها و واحدهاي درگير بيمارستان و تامين آنها در اسرع وقت با هماهنگي رئيس مالي

دراز مدت:

 • تعيين نيازها و تداركات تجهيزاتي اضافي با هماهنگي مسئولين واحدها
 • درخواست اين نيازها از طريق رئيس قسمت پشتيباني،درخواست كمك از رئيس مالي
 • تعيين نيازهاي داروئي پيش بيني شده با كمك مسئول واحد داروخانه و تجهيزات بيمارستان براي تعيين و درخواست لوازم و تجهيزات اضطراري
 • هماهنگي با ارشد حفاظت و امنيت براي حفظ منابع
 • مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم استرس و يا خستگي دارند،گزارش موارد به مسئول واحد حمايت رواني و تامين جانشين و استراحت پرسنل زير مجموعه
 • ساير وظائف محوله

 

 

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                                         (رئيس پشتيباني) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                             شماره تماس   44459400-076

 

 

« مسئول واحد تغذيه »

 

 

 

 ماموريت:

       هماهنگي و نظارت بر ذخيره مواد غذايي و آب براي مصرف  و جيره بندي در طي مراحل پيش بيني نشده يا كمبود

 فوري:

 • دريافت دستورات و توجيهات از رئيس واحد پشتيباني
 • بازبيني برگه شرح وظايف و چارت پشت آنها
 • پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي
 • ملاقات با پرسنل خدمات تغذيه اي و توجيه آنها
 • تخمين ميزان غذايي كه با ذخيره غذايي فعلي ميتوان تهيه كرد
 • انجام جيره بندي در صورتي كه شرايط مي طلبد
 • فهرست برداري از ذخيره آب موجود و تخمين زماني براي مواقعي كه جيره بندي آب ضروري خواهد بود
 • ارائه گزارش  و فهرست  از موجودي و ذخيره غذا و آب آشاميدني به رئيس پشتيباني

ميان مدت:

 • ملاقات با مسئول واحد پشتيباني كاركنان و رئيس برنامه ريزي براي تعيين مكاني جهت صرف غذا و رفع خستگي پرسنل
 • حفاظت از موجودي آب و مواد غذايي به كمك ارشد حفاظت و امنيت
 • ارائه ليستي از نيازهاي پيش بيني شده از آب و مواد غذايي به رئيس پشتيباني،درخواست بايد بر اساس اطلاعات شرايط كنوني با در نظر گرفتن حوادث اورژانسي و نيازهاي پيش بيني شده براي بيماران،پرسنل و همراهان باشد.

دراز مدت:

 • ملاقات با مدير ارزيابي و كنترل خسارات و رئيس پشتيباني براي به روز نگه داشتن اطلاعات در مورد شرايط كنوني و منابع غذائي و آب موجود
 • مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم  استرس يا خستگي دارند.گزارش موارد به مسئول واحد حمايت رواني و تامين جانشين و استراحت پرسنل زير مجموعه
 • ساير وظائف محوله

 

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                      ( فـــرمانده بحـــران بيمارستان كيش) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                           شماره تماس   44459400-076

 

 

« رئيس برنامه ريزي »

 

 

 

ماموريت:

   سازماندهي و اداره تمامي جنبه هاي عمليات در قسمت برنامه ريزي-اطمينان از توزيع اطلاعات و داده هاي اساسي ،گردآوري پيش بيني ها و  برنامه هاي سرپرستان واحد هاي زير مجموعه برنامه ريزي،توزيع و ثبت برنامه بحران بيمارستان

فوري:

 • دريافت دستورات و توجيهات از فرمانده بحران
 • مطالعه برگه شرح وظايف و بازنگري چارت
 • پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي
 • جذب يك كارمند جهت ثبت مدارك از سرپرست برنامه ريزي كاركنان
 • تعيين مسئولان واحد بررسي وضعيت و پرسنلي (برنامه ريزي كاركنان پزشكي،پرستاري،اداري) و توزيع شرح وظايف و جليقه شناسايي هر يك
 • توجيه مسئولين واحدها بعد از جلسه با فرماندهان بحران
 • تعيين يك مركز اطلاعات برنامه ريزي
 • اطمينان از تنظيم و ثبت  يك برنامه بحران ويژه حادثه فعلي و تكثير و توزيع آن بين فرمانده و مسئولين قسمتها
 • درخواست برنامه دقيق عملياتي 4 و 8 و 24 و 48 ساعت  بعد از شروع حادثه از تمامي سرپرستان قسمت برنامه ريزي (زمان دريافت پروژه ها را بر حسب ضرورت تنظيم نمايد )
 • دستور به سرپرستان واحدهاي زيرمجموعه براي ثبت مداوم و به لحظه كردن گزارشات بحران براي استفاده در تصميم گيريها و به عنوان سند در ارزيابي بعد از حادثه و كمك به بازسازي

ميان مدت :

 • دريافت گزارشات حسب مورد استمرار در به لحظه كردن برنامه بحران بيمارستان و توزيع آن
 • برگزاري جلسات برنامه ريزي با شركت تمام رؤساي قسمتهاي مختلف و فرمانده حادثه براي به روز كردن مدام برنامه بحران

درازمدت :

 • دريافت مداوم گزارش فعاليتها از مسئولان قسمتها و مسئولان واحد برنامه ريزي با فواصل مناسب
 • اطمينان از اينكه تمامي درخواستها در حال ثبت و ارجاع و اقدام از طريق مسئول مرتبط هستند
 • مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم استرس يا خستگي دارند ،گزارش موارد به سرپرست واحد حمايت رواني و تامين جانشين و استراحت پرسنل زيرمجموعه
 • ساير وظائف محوله

 

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                                       ( رئيس برنامه ريزي) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                               شماره تماس   44459400-076

 

 

« مسئول واحد بررسي و ارزيابي وضعيت »

 

 

 

ماموريت :

تامين اطلاعات مربوط به حادثه براي تمامي پرسنل بيمارستان اطمينان از وجود برنامه پاسخ بيمارستاني تجهيز شبكه اطلاعات داخلي بيمارستان پايش وضعيت نگهداري و محافظت از عملكرد كامپيوتر هاي بيمارستان

فوري:

 • دريافت دستورات و توجيهات از رئيس برنامه ريزي
 • مطالعه برگه شرح وظائف و بازنگري چارت بحران
 • پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي
 • دريافت گزارش وضعيت شبكه كامپيوتر بيمارستان
 • تعيين يك نفر براي ثبت تصميم ها و كارها و كشيكها در E.O.C
 • تعيين يك بورد تعيين وضعيت در E.O.C همراه با يك نفر مسئول ثبت و اطمينان از به لحظه ماندن اين بورد
 • تعيين يك نفر منشي براي سرپرست ارتباطات براي ثبت پيامهاي تلفني بي سيم و يادداشتها

ميان مدت :

 • اطمينان از وجود تعدادكافي منشي براي ثبت تصميم ها و كارها در همه واحدها و قسمتها و هماهنگي پرسنل با سرپرست برنامه ريزي كاركنان
 • نظارت بر بازيافت و نگهداري تمامي اطلاعات كامپيوتر اصلي و شبكه كامپيوتري بيمارستان
 • تهيه يك خبرنامه بحران براي پرسنل هر4-2 ساعت يكبار با كمك مسئول روابط عمومي سرپرست پشتيباني كاركنان و سرپرست برنامه ريزي كاركنان
 • تضمين امنيت و جلوگيري از هدر رفتن اطلاعات پزشكي ثبت شده در كامپيوتر ها

درازمدت :

 • مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم استرس يا خستگي دارند ، گزارش موارد به سرپرست واحد حمايت رواني و تامين جانشين و استراحت پرسنل زيرمجموعه
 • ساير وظائف محوله

 

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                                        (رئيس برنامه ريزي) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                                شماره تماس   44459400-076

 

 

« مسئول واحد پرسنلي ( برنامه ريزي كاركنان ) »

 

 

 

ماموريت :

گردآوري ثبت نام داوطلبين در يك مركز دريافت درخواستها و تامين نيازهاي انساني بخشها تامين تعداد كافي نيروهاي پزشكي و غيرپزشكي مشاركت در حفظ روحيه پرسنل

فوري :

-دريافت دستورات و توجيهات از رئيس برنامه ريزي

-باز خواني برگه شرح وظايف و چارت پشت آن

 • پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي

-برپايي مركزي براي نيروهاي انساني موجود و گزارش وضعيت به E.O.C

-ليست برداري نيروهاي موجود شامل : پرسنل پزشكي ( با كمك مدير كاركنان پزشكي ) ، پرستاران ( بخش مراقبتهاي ويژه ،مراقبتهاي عمومي و .... )و تكنسي هاي پزشكي مرتبط با مراقبت از بيماران ( هوشبري اتاق عمل و ....)و واحدهاي تشخيصي ( آندوسكوپي ، راديولوژي و ... ) و پرسنل غيرپزشكي (مهندسي ، تعميرات ، نگهداري ، بهداشت محيط ، تغذيه ، مالي ، داوطلبين و غيره )

-تعيين يك دفتر براي ثبت نام و مشخصات داوطلبين غير بيمارستاني

-كمك گرفتن از مسئول حفاظت و امنيت براي شناسايي و انتخاب داوطلبين

-ملاقات با سرپرست برنامه ريزي كاركنان پرستاري ، سرپرست برنامه ريزي كاركنان پزشكي و رئيس برنامه ريزي براي هماهنگي و تامين نياز به نيروي انساني

ميان مدت :

-نگهداري مشخصات و آمارهاي ثبت نام داوطلبان

-كمك به مسئول واحد بررسي وضعيت براي تهيه گزارش آماري از جمعيت بيمارستان در فواصل زماني مشخص

-تدارك يك مركز پيام در محوطه مديريت نيروي انساني با همكاري سرپرست واحد پشتيباني كناركنان و مسئول واحد بررسي وضعيت

درازمدت :

-گزارش مكرر به رئيس برنامه ريزي در مورد تعداد و تنوع نيروهاي موجود

-تدارك استراحتگاه و تغذيه نيروها با هماهنگي مسئول واحد پشتيباني كاركنان و مسئول تغذيه بيمارستان

-ثبت مداوم تصميمات و كارهاي انجام شده

-مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم استرس يا خستگي دارند ، گزارش موارد به سرپرست واحد حمايت رواني و تامين جانشين و استراحت پرسنل زير مجموعه

-ساير وظائف محوله

« رئيس مالي اداري »

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                          ( فرمانده بحــــران بيمارستان  كيش) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                             شماره تماس   44459400-076

 

 

 

 

 

 

 

ماموريت :

كنترل ، استفاده و بهره برداري از دارايي هاي مالي ، نظارت بر تامين تجهيزات و خدمات ضروري براي انجام ماموريت درماني بيمارستان ، نظارت بر اسناد مربوط به هزينه هاي حوادث اورژانس

فوري :

 • تعيين قرار ملاقات با فرمانده بحران ، دريافت شرح وظايف و توجيه از فرمانده بحران
 • مطالعه شرح وظائف
 • پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي
 • ملاقات با مسئولان واحدهاي حضور و غياب ، كارپردازي و مالي و توزيع فرمهاي شرح وظائف مربوط به آنها
 • مذاكره با رؤساي پشتيباني ، برنامه ريزي و عمليات ، بعد از ملاقات با فرمانده بحران
 • كمك به توسعه و پيشبرد برنامه عملياتي
 • ايجاد مركزي براي عمليات مالي ، حصول اطمينان از كافي بودن پرسنل ثبت و مستندسازي

ميان مدت :

 • ايجاد شرايطي براي گزارش دهي در مورد هزينه هاي مربوط به بحران بطور روزانه كه اين اطلاعات هر 8 ساعت بوسيله مسئول واحد مالي ارائه مي شود . ( هزينه هاي مربوط به پرسنل ، تجهيزات و غيره )
 • دريافت توجيهات از فرمانده بحران به صورت مناسب و گزارش موارد و شرايط مالي به مسئول مربوطه
 • برگزاري جلسات برنامه ريزي با مسئولين واحدهاي زيرمجموعه مالي و اداري برايبحث در مورد به روز كردن برنامه عملياتي بخش و هزينه هاي تخصيص يافته

درازمدت :

 • حصول اطمينان از اينكه تمام درخواست هاي پرسنلي و تجهيزاتي به موقع وصول و بررسي شده است .
 • مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم استرس يا خستگي دارند ، گزارش موارد به سرپرست  واحد حمايت رواني و تامين جانشين و استراحت پرسنل زيرمجموعه
 • ساير وظائف مرتبط

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                                               ( رئيس مالي) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                                 شماره تماس   44459400-076

 

 

« مسئول واحد حضور و غياب »

 

 

 

ماموريت:

مسئول مستند سازي ساعت كاري پرسنل،كنترل و گزارش دهي از ساعات كاري و كار داوطلبانه به طور منظم

فوري:

-     تعيين وقت ملاقات با رئيس مالي و دريافت ابلاغ و برگه شرح وظايف

-    مطالعه بگه شرح وظايف و بازنگري چارت پشت آن

-    پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي

-    دريافت توجيهات از رئيس بخش مالي ، كمك به توسعه برنامه عملياتي

-   حصول اطمينان از ثبت ساعت كار موظف و داوطلبانه پرسنل در همه واحدها

-   تاييد و تصديق استفاده از فرمهاي زمان بندي در حوادث اضطراري به وسيله رؤسا يا مسئولين بخشها و واحدها

-   هماهنگي با مسئول واحد پرسنلي ( برنامه ريزي كاركنان)

ميان مدت :

-   جمع آوري همه فرمهاي زمان بندي در حوادث اورژانس از همه واحدها براي ثبت و جدول بندي زماني فرمهاي مشخص يا معين كه به وسيله رئيس مالي تهيه شده است .

-   ارسال فرمهاي زمان بندي شده به مسئول واحد مالي هر 8 ساعت يك بار

درازمدت :

-    تهيه و جمع بندي كل ساعات كاري پرسنل در طول بحران

-   مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم استرس يا خستگي دارند ، گزارش موارد به سرپرست واحد حمايت رواني و تامين جانشين و استراحت پرسنل زير مجموعه

-  ساير وظائف مرتبط

 

 

 

 

 

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                                                (رئيس مالي) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                                شماره تماس   44459400-076

 

 

« مسئول واحد كارپردازي ( خريد ) »

 

 

  

ماموريت :

مسئول اداره درآمدها و هزينه ها و قراردادها

فوري :

 • تعيين وقت ملاقات با رئيس مالي و دريافت ابلاغ و برگه شرح وظايف
 • مطالعه برگه شرح وظايف و بازنگري چارت پشت آن
 • پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي
 • درياف توجيه از رئيس بخش مالي ، كمك به توسعه برنامه عملياتي
 • تعيين حساب جداگانه براي همه قراردادها به ويژه موارد اضطراري و نيز خريدها بر اساس مصوبات و قوانين شرايط اضطرار
 • برقراري ارتباط مستمر با سرپرست واحد تامين مايحتاج بيمارستان
 • كسب اجازه براي انجام خريدها رئيس بخش مالي يا نماينده تام الاختيار او

ميان مدت :

 • ارسال خلاصه گزارش عملكرد مالي به مسئول هزينه ها هر 8 ساعت يكبار

درازمدت :

 • تهيه گزارش كامل تمامي قراردادها يي كه از زمان اعلام وضعيت بحران منعقد شده اند.
 • مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم استرس يا خستگي دارند ، گزارش موارد به سرپرست واحد حمايت رواني و تامين جانشين و استراحت پرسنل زير مجموعه
 • ساير وظايف مرتبط

 

 

 

 

 

 

 

« مسئول واحد هزينه هاي مالي »

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                                                 (رئيس مالي) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                         شماره تماس   44459400-076

 

 

 

 

 

 

 

ماموريت :

مسئول تهيه اطلاعات هزينه اي براي پرداخت ها با هزينه موارد اضطراري ، نگهداري اسناد دقيق هزينه ها

فوري :

 • تعيين وقت ملاقات با رئيس بخش مالي و دريافت ابلاغ و برگه شرح وظايف
 • مطالعه برگه شرح وظايف و بازنگري چارت پشت آن
 • پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي
 • دريافت توجيهات از رئيس بخش مالي ، كمك به توسعه برنامه عملياتي
 • ملاقات با رئيس مالي ، مسئول واحد حضور و غياب و مسئول واحد كارپردازي جهت تنظيم برنامه اي براي گزارش دهي روتين

ميان مدت :

 • تهيه فرم گزارش روزانه براي ارسال آن به واحدهاي مالي هر هشت ساعت يكبار
 • مطلع كردن همه رؤسا و مسئولين واحدها از اطلاعات هزينه اي مربوط

درازمدت :

 • تهيه يك خلاصه از همه هزينه هاي ايجاد شده در مدت اضطراري
 • مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم استرس يا خستگي دارند ، گزارش موارد به سرپرست واحد حمايت رواني و تامين جانشين و استراحت پرسنل زير مجموعه
 • ساير وظايف مرتبط

 

 

 

 

 

 

 

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                               ( فرمانده بحران كيش) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                            شماره تماس   44459400-076

 

 

« رئيس عمليات »

 

 

 

 

 

ماموريت :

سازماندهي و هدايت موارد مربوط به بخش هاي عملياتي درماني بيمارستان ، انجام دستورات فرمانده حوادث اورژانس ، هماهنگي و نظارت بر زيرمجموعه هاي خدمات درماني ، خدمات پاراكلينيك و خدمات انساني در بخش عمليات

فوري :

 • ملاقات با فرمانده كل بحران و دريافت ابلاغ و برگه شرح وظايف و دريافت توجيهات از فرمانده كل بحران
 • مطالعه برگه شرح وظايف و بازنگري چارت پشت آن
 • پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي
 • تعيين مدير براي زيرمجموعه هاي مناطق بيماران ، مناطق درمان ، خدمات پاراكلينيك و خدمات انساني و ابلاغ برگه هاي شرح وظايف آنها
 • توجيه همه مديران و سرپرستان زيرمجموعه بخش عملياتي در مورد وضع موجود و توسعه برنامه عملياتي بيمارستان و تعيين زمان براي جلسات هماهنگي بعدي
 • تعيين مكاني جهت هدايت بخش عمليات سامانه در مجاورت E.O.C
 • ملاقات با روساي پشتيباني ، برنامه ريزي و مالي جهت هماهنگي در مقابله با بحران
 • ملاقات با مديران زيرمجموعه عمليات براي بررسي و برنامه ريزي در خصوص نيازهاي بيماران و پرسنل

ميان مدت :

 • تعيين زماني براي توجيه و هماهنگي مديران و مسئولان زيرمجموعه بخش عمليات براي توسعه و به زور كردن برنامه عملياتي بخش
 • اطمينان از اينكه همه مديران و مسئولان زيرمجموعه بخش عمليات منابع و پرسنل كافي دارند.
 • ارائه گزارش به فرمانده كل بحران در مورد وضعيت بخش هاي جراحي به صورت روتين

درازمدت :

 • اطمينان از اينكه رونوشت همه اطلاعات لازم به رئيس برنامه ريزي ارسال و همه عمليات و تصميمات مستند شده است .
 • مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم استرس يا خستگي دارند ، گزارش موارد به سرپرست واحد حمايت رواني و تامين جانشين و استراحت پرسنل زير مجموعه
 • ساير وظايف محوله

 

 

 

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                                        ( رئيس عمليات) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                             شماره تماس   44459400-076

 

 

« مديرمناطق بيماران »

 

 

 

 

ماموريت :

نظارت و كنترل بر اعزام و ترخيص بيماران ، نظارت بر خدمات سردخانه اي و پيگيري امور بيماران و پرستاران

فوري :

 • دريافت ابلاغ و شرح وظايف از رئيس عمليات ، مطالعه برگه شرح وظايف و بازنگري چارت پشت آن
 • پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي
 • تعيين و ابلاغ شرح وظايف مسئولان واحدهاي اعزام،ترخيص،سردخانه،پيگيري و اطلاعات بيماران و پرستاران
 • طراحي اوليه و توسعه برنامه عملياتي به كمك رئيس عمليات  و ساير مديران اين بخش
 • توزيع فرمهاي عملكردمرتبط با هر واحد،درخواست نيرو از مسئول واحد پرسنلي جهت هر يك از واحدها بر حسب نياز
 • كمك به ايجاد مناطقي جهت انجام امور مربوط به اعزام يا ترخيص بيماران،شناسائي و نگهداري متوفيات در نواحي پيش بيني شده،ارزيابي مشكلات، نيازهاي درماني بيماران و پرسنل پرستاري و تداركات مورد نياز در هر واحد
 • ملاقات با رئيس عمليات براي بررسي برنامه هاي درماني و پرسنل در تمام واحدهاي زير مجموعه
 • دريافت، هماهنگي و ارسال درخواستها و اطلاعات مربوط به بيماران و پرسنل و تداركات مورد نياز به رئيس برنامه ريزي و مسئول واحد تداركات بيمارستان

ميان مدت:

 • آگاه كردن رئيس عمليات از تمام فعاليتها و درخواستها
 • گزارش نيازهاي تجهيزاتي به سرپرست تامين مايحتاج بيمارستان
 • استقرار و برقراري  2 مسير ارتباطي مطمئن (راديوئي و پيك) با رئيس عمليات
 • ارزيابي نيازهاي خدمات محيطي(كاخداري) همه بخشها، تماس با مسئول خدمات بهداشتي براي همكاري
 • همكاري با متصدي پيگيري و مسئول اطلاعات بيماران در كسب اطلاعات

دراز مدت:

 • گزارش مداوم و مستمر به رئيس عمليات براي اطلاع او از شرايط موجود-مستند كردن همه فعاليتها تصميمات و ارسال يك كپي به مدير خدمات درماني
 • مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم استرس يا خستگي دارند و تامين جانشين و استراحت پرسنل زير مجموعه
 • ساير وظايف مرتبط

 

 

 

 

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                                  ( مدير مناطق بيماران) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                              شماره تماس   44459400-076

 

 

« مسئول واحد اعزام بيماران »

 

 

 

ماموريت:

هماهنگي و تسهيل در اعزام كنترل شده تمامي بيماران نيازمند اعزام، اطمينان از وجود پرسنل و تجهيزات كافي در واحد اعزام به منظور روان سازي فرآيند اعزام

فوري:

 • دريافت ابلاغ و شرح وظايف از مدير مناطق بيماران
 • دريافت توجيهات  از مدير مناطق بيماران بهمراه ساير سرپرستان واحدهاي درماني
 • مطالعه برگه شرح وظايف و مرور چارت پشت آن
 • پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي
 • كمك به مدير مناطق بيماران در ايجاد واحد اعزام و هماهنگي با مدير خدمات انساني ،سرپرست واحد ترابري (حمل و نقل)و ارشد حفاظت و امنيت در اين بخش
 • ارزيابي شرايط ناحيه از نظر پرسنل و تداركات لازم ،درخواست نيرو و تداركات از مسئول واحد پرسنلي و مسئول واحد تداركات(تامين مايحتاج)

ميان مدت:

 • مشاركت با مدير مناطق درمان جهت اعزام مناسب بيماران، ارتباط مداوم با مسئول پيگيري بيماران
 • اطمينان از اينكه اعزام كليه بيماران از اين واحد انجام شده و مدارك لازم جهت پيگيري آنها موجود است . حصول اطمينان از اينكه كپي پرونده بيمار به وي تحويل داده شده است. اگر امكانات كپي در دسترس نيست شماره پرونده و آدرس بيمار براي مراجعه مجدد ثبت گردد. (اگر ديگر بخشهاي بيمارستان مواردي از اعزام داشته اند موارد ثبت و كنترل گردد. ).
 • ارائه گزارش مستمر و مداوم به مدير مناطق بيماران در مورد وضعيت و شرايط واحد

دراز مدت:

 • باز بيني و تصويب وقايع و گزارشهاي ثبت شده توسط پرسنل زير مجموعه و ارسال يك كپي از آن به مدير مناطق بيماران
 • هدايت نيروهاي مازاد به مسئول واحد پرسنلي
 • مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم استرس يا خستگي دارند. گزارش موارد به مدير مناطق بيماران وتامين جانشين و استراحت پرسنل زير مجموعه
 • ساير وظايف مرتبط

« مسئول واحد متوفيان »

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                                   (مدير مناطق بيماران) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                               شماره تماس   44459400-076

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  

جمع آوري ، شناسايي و نگهداري بيماران فوت شده ، كمك به سرپرست واحد ترخيص جهت ترخيص مناسب آنها

فوري :

 • دريافت ابلاغ و شرح وظايف از مدير مناطق بيماران
 • دريافت توجيهات از مدير مناطق بيماران به همراه ساير مسئولان واحدهاي هم رده
 • مطالعه برگه شرح وظايف و مرور چارت پشت آن
 • پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي
 • راه اندازي سردخانه با هماهنگي مدير مناطق بيماران و مدير مناطق درمان
 • درخواست يك پزشك آنكال از مدير مناطق درمان براي انجام عمليات احيا براي مصدوميني كه امكان احيا براي آنها وجود دارد.
 • درخواست كمك از مسئول واحد ترابري براي انتقال موارد فوتي
 • اطمينان از اينكه همه وسايل و تجهيزات نقل و انتقال متوفيات بلافاصله به واحد ترياژ عودت مي گردد
 • پيگيري و تسهيل فرايند ترخيص متوفيان از سردخانه و انتقال به سردخانه هاي ساير مراكز يا شهرداري جهت حفظ ظرفيت پذيرش سردخانه بيمارستان

ميان مدت:

 • تهيه ليست كلي افراد فوت شده همراه با ساعت ورودشان به منظور ارائه به مسئول پيگيري و اطلاعات بيماران
 • اطمينان از اينكه همه متعلقات و اموال فوت شدگان در جاي امن قرار گرفته و ثبت شده است
 • اطمينان از اينكه همه فوت شدگان درسردخانه داراي پوشش كامل ( كاور جسد) و برچسب مشخصات بوده و به راحتي قابل شناسايي باشند
 • مطلع نگه داشتن مدير مناطق درمان از تعداد فوت شدگان
 • تماس با مسئول حفاظت و امنيت براي تامين نيازهاي امنيتي واحد متوفيات
 • برنامه ريزي جهت تنظيم شيفت ها و تامين پرسنل كافي جهت انتقال اجساد
 • بازبيني و تصويب وقايع و گزارش هاي ثبت شده و ارسال يك كپي از آن به مدير مناطق بيماران
 • هدايت نيروهاي مازاد به سرپرست برنامه ريزي كاركنان
 • مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم استرس يا خستگي دارند. گزارش موارد به مدير مناطق بيماران و تامين جانشين و استراحت پرسنل زير مجموعه
 • ساير وظايف مرتبط

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                                    (مدير مناطق بيماران) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                               شماره تماس   44459400-076

 

 

« مسئول واحد ترخيص بيماران »

 

 

 

ماموريت:

هماهنگي و تسهيل در ترخيص كنترل شده بيماران تمامي بخشهاي بيمارستان ، اطمينان از وجود پرسنل و تجهيزات كافي در واحد ترخيص به منظور روان سازي فرآيند ترخيص

فوري :

 • دريافت ابلاغ و شرح وظايف از مدير مناطق بيماران
 • دريافت توجيهات از مدير مناطق بيماران به همراه ساير مسئولان واحدهاي هم رده
 • مطالعه برگه شرح وظايف و مرور چارت پشت آن
 • پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي
 • كمك به مدير مناطق بيماران در ايجاد واحد ترخيص و هماهنگي با مدير خدمات انساني ، سرپرست واحد حمل و نقل و مسئول حفاظت و امنيت در اين خصوص
 • ارزيابي شرايط از نظر پرسنل و تداركات لازم ، درخواست نيرو و تداركات از مسئول واحد پرسنلي و مسئول تداركات

ميان مدت :

 • مشاركت با مدير خدمات انساني جهت ترخيص مناسب بيماران ، ارتباط مداوم با مسئول پيگيري و اطلاعات بيماران
 • اطمينان از اينكه ترخيص كليه بيماران از اين واحد انجام شده و مدارك لازم جهت پيگيري آنها موجود است . حصول اطمينان از اينكه كپي پرونده بيمار به وي تحويل داده شده است . اگر امكانات كپي در دسترس نيست شماره پرونده و آدرس بيمار براي مراجعه مجدد ثبت گردد . ( اگر ديگر بخشهاي بيمارستان مواردي از ترخيص داشته اند موارد ثبت و كنترل گردد ) . خدماتي براي تسهيل در ترخيص متوفيان از واحد متوفيان ارائه گردد.
 • ارائه گزارش مستمر و مداوم به مدير مناطق بيماران در مورد وضعيت و شرايط

درازمدت :

 • بازبيني و تصويب وقايع و گزارش هاي ثبت شده و ارسال يك كپي ازآن به مدير مناطق بيماران

-هدايت نيروهاي مازاد به مسئول واحد پرسنلي

 • مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم استرس يا خستگي دارند . گزارش موارد به مدير مناطق بيماران و تامين جانشين و استراحت پرسنل زيرمجموعه
 • ساير وظايف مرتبط

 

 

« مسئول واحد پرستاري »

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                                   (مدير مناطق بيماران) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                              شماره تماس   44459400-076

 

 

 

 

 

 

 

ماموريت :

نظارت و فراهم سازي مراقبتهاي پرستاري عمومي در بهترين سطح ممكن جهت برطرف كردن كليه نيازهاي بيماران بستري و پذيرش شده جديد

فوري :

 • دريافت ابلاغ و شرح وظايف و دريافت توجيهات از مدير مناطق بيماران
 • مطالعه برگه شرح وظايف و مرور چارت پشت آن
 • پوشيدن جليقه و نصب اتيكت شناسايي
 • ارزيابي ظرفيتهاي فعلي ،طراحي قابليتهاي فوري و بلند مدت براي ارائه خدمات پرستاري بر اساس منابع موجود
 • ارزيابي الويت بيماران ، انجام ترخيص براي مواردي كه مشمول ترخيص هستند ، تذكر اين نكته كه همه پرسنل ، ترخيص بيماران بستري را از طريق واحد ترخيص انجام دهند .
 • توسعه برنامه عملياتي با همكاري مسئولان بخش هاي بستري و مدير مناطق بيماران و مدير مناطق درمان
 • درخواست منابع مورد نياز از مدير مناطق بيماران
 • تشكيل تم هاي مراقبت پرستاري از بيماران و درخواست نيرو از مسئول واحد پرسنلي بر اساس نياز

ميان مدت :

 • شناسايي محل انجام خدمات درماني فوري و تاخيري و مطلع كدن پرسنل واحد نقليه
 • تماس با ارشد امنيت و حفاظت براي مطلع كردن او از امنيت و جريان تردد در بخشهاي بستري ، مطلع كردن مدير مناطق درمان از فعاليتهاي جاري
 • گزارش تجهيزات و لوازم مورد نياز به مسئول تداركات بيمارستان و مطلع كردن مدير مناطق درمان از اين موضوع

درازمدت :

 • حصول اطمينان از اينكه مستند سازي در تمام بخشها و توسط پرسنل به روز و دقيق انجام شده است . درخواست منشي از مسئول واحد پرسنلي در صورت نياز
 • مطلع نگه داشتن مدير مناطق درمان و مسئولان واحد درمان فوري و تاخيري از شرايط ، قابليت ها و خدمات طراحي شده
 • بازبيني و تصويب همه تصميمات و فعاليتهاي مستند شده در واحد پرستاري و ارسالي يك كپي از آن به مديرمناطق درمان
 • مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم استرس يا خستگي دارند ، گزارش موارد به مدير مناطق درمان و تامين جانشين و استراحت پرسنل زيرمجموعه
 • ساير وظائف مرتبط

 

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                                   (مدير مناطق بيماران) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                               شماره تماس   44459400-076

 

 

« مسئول واحد پيگيري و اطلاعات بيماران »

 

 

 

 

ماموريت :

پيگيري و رديابي در هر لحظه تا زمان حضور در سيستم درمان ، تهيه اطلاعات مربوط به وضعيت و محل بيماران براي ملاقاتي ها و خانواده ها جمع آوري اطلاعات لازم براي تامين برنامه هاي بهزيستي هلال احمر كميته امداد

 •  
 • دريافت ابلاغ و شرح وظايف از مدير مناطق بيماران
 • مطالعه برگه شرح وظايف و بازنگري چارت پشت آن
 • پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي
 • دريافت آمار از مسئول واحد پرسنلي و واحد پذيرش و منابع ديگر
 • تعيين يك محل براي پيگيري و هدايت ورود بيماران و تعيين محل استقرار آنها
 • اطمينان از ثبت تمامي اطلاعات مربوط به بيماران
 • اطمينان از استفاده صحيح از چارت بحران بيمارستان و استقرار سيستم پيگيري و رديابي بيماران تازه وارد

ميان مدت :

 • برگزاري جلسه با مدير مناطق بيماران و ارشد روابط عمومي و هماهنگي بطور مرتب براي تبادل منظم آمار اطلاعات بيماران
 • دريافت و غربال درخواستهاي اطلاعات در مورد هر بيمار خاص
 • دريافت اطلاعات لازم و ارسال آن براي درخواست كننده اطلاعات
 • درخواست نيرو از مسئول واحد پرسنلي جهت رابط اطلاعات ، اپراتور بي سيم تلفنچي اپراتور كامپيوتر و ... بر حسب نياز

درازمدت :

 • تهيه گزارش و ثبت زمان و محل ارائه خدمات به بيماران
 • همكاري با نماينده دانشگاه علوم پزشكي ، بهزيستي ، هلال احمر ، كميته امداد ، در خصوص جمع آوري اطلاعات براي جلب كمك هاي مردمي
 • مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم استرس يا خستگي دارند ، گزارش موارد به مسئول واحد حمايت رواني و تامين جانشين و استراحت زير مجموعه
 • ساير وظائف محوله

 

 

 

 

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                                          ( رئيس عمليات) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                              شماره تماس   44459400-076

 

 

« مدير مناطق درمان »

 

 

 

ماموريت :

سازماندهي و هدايت همه اقدامات پزشكي و درماني انجام شده در سراسر بيمارستان ، سازماندهي ، الويت بندي و ماموريت دهي به پزشكان و كليه كادر درماني بيمارستان براي رسيدگي به واحدهاي درماني و گزارش دهي به فرمانده بحران

فوري :

 • ملاقات با رئيس قسمت عمليات و دريافت ابلاغ و برگه شرح وظايف
 • مطالعه برگه شرح وظائف و بازنگري چارت پشت آن
 • پوشيدن جليقه و الصاق ايكت شناسايي
 • تشكيل جلسه با رئيس بخش عمليات و ساير مديران بخش عمليات براي بررسي وضعيت و راه اندازي برنامه بحران
 • ملاقات با مسئول واحد پرسنلي براي تسهيل فراخوان ، جذب و بكارگيري نيروهاي درماني و صدور ابلاغ كار آنها
 • راه اندازي و نظارت بر فرآيند ترياژ بيماران ، اطمينان از درمان مصدومين بر اساس طبق بندي فرآيند ترياژ ،مديريت بخشهاي درماني
 • نظارت و تسهيل در برنامه ريزي پرسنل پزشكي ،پرستاري و درماني بيمارستان و مشاركت در تقسيم پزشكان در بخشها و محلهاي درمان اوليه و ثانويه با همكاري مسئول واحد پرستاري
 • برگزاري جلسه با رئيس بخش عمليات و مسئول واحد پرستاري براي برنامه ريزي و ارزيابي برنامه و نيازهاي درماني بخشهاي مختلف بيمارستان

ميان مدت :

 • جلسه با فرمانده حادثه براي ارزيابي وضعيت هاي مرتبط با كادر درماني بيمارستان و برآورد نيازهاي آنان و برقراري برنامه جلسات بعدي با فرمانده حادثه در صورت نياز
 • ارتباط مستمر با مدير مناطق بيماران براي مراقبت مشترك و اطمينان از مطلوب از بودن كيفيت و عرضه خدمات پزشكي و درماني در تمام واحدهاي درماني
 • تماس با مسئوليت امنيت و حفاظت در خصوص نيازهاي امنيتي ، به خصوص در بخشهاي ترياژ ،ترخيص
 •  
 • اطمينان از دريافت پشتيباني از فرمانده بحران و رئيس عمليات در خصوص تامين نيروي تخصصي كافي جهت حفظ و استمرار خدمات پزشكي و درماني
 • ملاقات با رئيس بخش عمليات جهت برآورد تخميني شرايط موجود
 • مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم استرس يا خستگي دارند ، گزارش موارد به سرپرست واحد حمايت رواني و تامين جانشين و استراحت پرسنل زير مجموعه
 • ساير وظائف مرتبط

« مسئول واحد پذيرش و ترياژ »

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                                    ( مدير مناطق درمان) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                                شماره تماس   44459400-076

 

 

 

 

 

 

ماموريت :

الويت بندي مصدومين بر اساس شدت جراحات و اطمينان از رسيدن تمام مصدومين به بخش يا واحد درماني مناسب

فوري:

 • دريافت ابلاغ و شرح وظايف و توجيهات از مدير مناطق درمان
 • مطالعه برگه شرح وظايف و مرور چارت پشت آن و پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي
 • برپايي مجوطه ترياژ در مجاورت بخش اورژانس
 • ملاقات با مسئول واحد ترابري براي مشخص كردن محل تخليه آمبولانس ها
 • اطمينان از تامين پرسنل و تجهيزات حمل و نقل كافي براي واحد ترياژ ( برانكارد ، ويلچر ، خدمات و .... )
 • ارزيابي سانحه و برآورد نيازهاي درماني بخش ترياژ بر اساس ويژگي هاي حادثه
 • كمك به مدير مناطق درمان جهت ترياژ بيماران داخل بيمارستان درصورت اعلام وي
 • تعيين تيم هاي ترياژ و طراحي برنامه كاري و وظايف پرسنلي و درخواست منابع از مدير مناطق درمان

ميان مدت :

 • تعيين محلي مشخص براي درمان فوري ، درمان تاخيري ،درمان محدود ، اعزام ،ترخيص و نگهداري اجساد با هماهنگي مديران مناطق درمان و بيماران
 • تماس با مسئول ايمني و حفاظت به منظور روان سازي ترافيك و تامين امنيت درمحوطه ترياژ و اطلاع رساني منظم به مدير مناطق درمان

درازمدت :

 • اعلام تجهيزات درماني اورژانسي مورد نياز به مسئول واحد تداركات و اطلاع به مدير مناطق درمان
 • اطمينان از اينكه چارت هاي مخصوص بحران و فرم هاي پذيرش و ترياژ به درستي ( جهت ثبت وضعيت مصدومين ) استفاده و تكميل مي شوند
 • درخواست منشي يا متصدي ثبت از مسئول واحد پرسنلي در صورت نياز
 • مطلع نگه داشتن مدير مناطق درمان در خصوص وضعيت و تعداد مصدومين حاضر در محوطه ترياژ و تعداد احتمالي پذيرش هاي بعدي
 • بازبيني و تصويب وقايع و گزارش هاي ثبت شده توسط پرسنل زير مجموعه و ارسال يك كپي از آن به مدير مناطق درمان
 • مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم استرس يا خستگي دارند ، گزارش موارد به مدير مناطق درمان و تامين جانشين و استراحت پرسنل زيرمجموعه
 • ساير وظايف مرتبط

 

« مسئول واحد درمان فوري »

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                                     (مدير مناطق درمان) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                              شماره تماس   44459400-076

 

 

 

 

 

 

 

 

ماموريت:

هماهنگي ارائه مراقبت به بيماران ارجاع شده از واحد ترياژ ، حصول اطمينان از كافي بودن پرسنل و تداركات در واحد درمان ، تسهيل در درمان و تغيير وضعيت بيماران در واحد درمان فوري

فوري :

 • دريافت ابلاغ و شرح وظايف از مدير مناطق درمان
 • مطالعه برگه شرح وظايف و مرور چارت پشت آن
 • پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي
 • دريافت توجيهات از مدير مناطق درمان به همراه ساير مسئولان واحدهاي درماني
 • كمك به سرپرستان واحدهاي درماني در استقرار محوطه درمان فوري
 • ارزيابي شرايط ناحيه از نظر پرسنل و تداركات لازم ، درخواست نيرو و تداركات از مسئول واحد پرسنلي و مسئول تداركات ، درخواست نيروي درماني كمكي از طريق مدير مناطق درمان
 • كسب اطلاعات از مسئول واحد نقليه در مورد نياز تعداد بيماران انتقالي براي حصول اطمينان از جابجايي به موقع بيماران به داخل و خارج از محوطه

ميان مدت:

 • اطمينان از جابجايي سريع و انتقال بيماران درمان شده از واحد درمان فوري
 • ارائه گزارش مستمر و مداوم به مدير مناطق درمان در مورد وضعيت و شرايط
 •  
 • بازبيني و تصويب وقايع و گزارش هاي ثبت شده توسط پرسنل زيرمجموعه و ارسال يك كپي ار آن به مدير مناطق درمان
 • هدايت نيروهاي مازاد به مسئول واحد پرسنلي
 • مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم استرس يا خستگي دارند ، گزارش موارد به مدير مناطق درمان و تامين جانشين و استراحت پرسنل زير مجموعه
 • ساير وظايف مرتبط

 

 

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                                     (مدير مناطق درمان) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                               شماره تماس   44459400-076

 

 

« مسئول واحد درمان تاخيري »

 

 

 

ماموريت :

هماهنگي ارائه خدمات به بيماراني كه از واحد ترياژ مراجعه مي كنند ،حصول اطمينان از كافي بودن پرسنل در واحد درمان تاخيري ، تسهيل در درمان و پذيرش بيماران در واحد درمان تاخيري

فوري:

 • دريافت ابلاغ و شرح وظايف از مدير مناطق درمان
 • مطالعه برگه شرح وظايف و مرور چارت پشت آن
 • پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي
 • دريافت توجيهات از مدير مناطق درمان به همراه ساير مسئولان واحدهاي درماني
 • كمك به مدير مناطق درمان در استقرار واحد درمان تاخيري
 • ارزيابي شرايط ناحيه از نظر پرسنل و تداركات لازم ، درخواست نيرو و تداركات از مسئول واحد پرسنلي و مسئول تداركات ، درخواست نيروي درماني كمكي از طريق مدير مناطق درمان
 • كسب اطلاعات درست از مسئول واحد نقليه در مورد تعداد بيماران انتقالي براي حصول اطمينان از جابجايي به موقع بيماران به داخل و خارج از محوطه

ميان مدت :

 • اطمينان از جابجايي سريع و انتقال مناسب بيماران درمان شده از واحد درمان تاخيري
 • ارائه گزارش مستمر و مداوم به مدير مناطق درمان در مورد وضعيت و شرايط

درازمدت :

 • بازبيني و تصويب وقايع و گزارش هاي ثبت شده توسط پرسنل زيرمجموعه و ارسال يك كپي ازآن به مدير مناطق درمان
 • هدايت نيروهاي مازاد به مسئول واحد پرسنلي
 • مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم استرس يا خستگي دارند ، گزارش موارد به مدير مناطق درمان و تامين جانشين و استراحت پرسنل زير مجموعه
 • ساير وظائف مرتبط

 

 

« مسئول واحد درمان محدود (سرپائي) »

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                                     (مدير مناطق درمان) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                               شماره تماس   44459400-076

 

 

 

 

 

 

ماموريت :

هماهنگي جهت ارائه خدمات درماني محدود و سرپايي به بيماراني كه از واحد ترياژ و واحدهاي درگر ارجاع داده مي شوند . اطمينان از وجود پرسنل و تجهيزات كافي در اين واحد ، تسهيل در ارائه خدمات و ترخيص بيماران

فوري :

 • دريافت ابلاغ و شرح وظايف از مدير مناطق درمان
 • مطالعه برگه شرح وظايف و مرور چارت پشت آن
 • پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي
 • دريافت توجيهات از مدير مناطق درمان به همراه ساير مسئولان واحدهاي درماني
 • كمك به مدير مناطق درمان در ايجاد واحد درمان محدود (سرپائي)
 • ارزيابي شرايط ناحيه از نظر پرسنل و تداركات لازم ، درخواست نيرو و تداركات از سرپرست برنامه ريزي كاركنان و سرپرست تامين مايحتاج ، درخواست نيروي درماني كمكي از طريق مدير مناطق درمان

ميان مدت :

 • كسب اطلاعات از سرپرست واحد نقل و انتقال در مورد تعداد بيماران انتقالي براي حصول اطمينان از جابجايي به موقع بيماران به داخل و خارج از محوطه
 • اطمينان از جابجايي سريع و انتقال مناسب بيماران درمان شده از واحد درمان محدود
 • ارائه گزارش مستمر و مداوم به مدير مناطق درمان در مورد وضعيت و شرايط

درازمدت :

 • بازبيني و تصويب وقايع و گزارش هاي ثبت شده توسط پرسنل زيرمجموعه و ارسال يك كپي ازآن به مدير مناطق درمان
 • هدايت نيروهاي مازاد به مسئول واحد پرسنلي
 • مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم استرس يا خستگي دارند ، گزارش موارد به مدير مناطق درمان و تامين جانشين و استراحت پرسنل زير مجموعه
 • ساير وظائف مرتبط

 

 

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                                                 (مدير مناطق درمان) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                            شماره تماس   44459400-076

 

 

« مسئول واحد خدمات جراحي »

 

 

 

 

ماموريت :

نظارت و مداومت در قابليتهاي جـــراحي در بهتــرين سطح ممكن با توجه ممكن با توجه به شرايط موجود و به منظور تعيين به موقع نيازهاي بيماران بستري و پذيرش شده جديد

فوري :

-دريافت ابلاغ و شرح وظايف از مدير مناطق درمان

-مطالعه برگه شرح وظايف و مرور چارت پشت آن

-پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي

-دريافت دستورات  از مدير مناطق درمان به همراه ساير مسئولان واحدهاي درماني

-بررسي شرايط و قابليتهاي خدمات قبل و بعد از اتاق عمل ، ارزيابي ظرفيتهاي فوري و درازمدت به منظور ارائه خدمات جراحي بر اساس اطلاعات كنوني

-ارزيابي الويت بيماران ، انجام ترخيص برايمواردي كه مشمول ترخيص هستند ، تذكر اين نكته كه همه پرسنل ترخيص بيماران بستري را از طريق واحد ترخيص انجام دهند.

-توسعه برنامه عملياتي با همكاري مسئولان بخشهاي بستري و مدير مناطق درمان

-تعيين و جدول بندي تيم هاي جراحي در صورت نياز و درخواست نيروي اضافي از مسئول واحد پرسنل و رئيس عمليات

ميان مدت :

-شناسايي محل واحدهاي درماني فوري و تاخيري ، مطلع كردن پرسنا واحد نقليه

-تماس با مسئول واحد امنيت و حفاظت براي مطلع كردن او از امنيت و جريان تردد در سرويسهاي جراحي ، مطلع كردن دير مناطق درمان از فعاليتهاي جاري

-گزارش تجهيزات و لوازم مورد نياز به مسئول تداركات و مطلع كردن مدير مناطق درمان از اين موضوع

درازمدت :

-حصول اطمينان از اينكه مستندسازي تمام بخشها و پرسنل به روز و دقيق انجام شده است .

-مطلع نگه داشتن مدير مناطق درمان و مسئولان واحدهاي درمان فوري و تاخيري از شرايط ، قابليت ها و خدمات طراحي شده درواحد خدمات جراحي

-بازبيني و تصويب همه تصميمات و فعاليتهاي مستند شده در واحد خدمات جراحي و ارسال يك كپي از آن به مدير مناطق درمان

-هدايت پرسنل مازاد به مسئول واحد پرسنلي

-مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم استرس يا خستگي دارند ، گزارش موارد به مدير مناطق درمان و تامين جانشين و استراحت پرسنل زير مجموعه

-ساير وظائف مرتبط

 

« مسئول واحد مادر و نوزاد »

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                                     (مدير مناطق درمان) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                               شماره تماس   44459400-076

 

 

 

 

 

 

 

ماموريت :

نظارت و فراهم سازي خدمات ليبر ، زايمان ، نوزادان و كودكان به منظور انجام مطلوب اين خدمات و رفع نيازهاي بيماران بستري و پذيرش شده در اين خصوص

 •  
 • دريافت ابلاغ ، شرح وظايف و توجيهات از مدير مناطق درمان
 • مطالعه برگه شرح وظايف و مرور چارت پشت آن
 • پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي
 • ارزيابي ظرفيتهاي فعلي،طراحي قابليتهاي فوري و بلندمدت براي ارائه خدمات زايمان و مراقبت از نوزادان و اطفال بر اساس امكانات (توجه ويژه به افزايش احتمال موارد زايمان هاي طبيعي و زود هنگام بواسطه استرس هاي محيطي و عاطفي)
 • ارزيابي الويت بيماران، انجام ترخيص براي مواردي كه مشمول ترخيص هستند ، تذكر اين نكته كه همه پرسنل ،ترخيص بيماران بستري را از طريق واحد ترخيص انجام دهند .
 • اجراي برنامه عمليياتي با همكاري مسئولان واحدهاي درماني و مديرمناطق درمان
 • درخواست منابع و تجهيزات مورد نياز از مدير مناطق درمان
 • طراحي و تعيين تيم هاي زايمان و در صورت ضرورت درخواست نيروي اضافي از مسئول واحد پرسنلي

ميان مدت :

 • شناسايي محل واحدهاي درماني فوري و تاخيري ، مطلع كردن پرسنل واحد پذيرش و ترياژ جهت ارجاع موارد
 • تماس با مسئول واحد امنيت و حفاظت براي مطلع كردن او از امنيت و جريان تردد در بخش هاي ليبر و زايمان
 • مطلع كردن مدير مناطق درمان از فعاليتهاي جاري
 • درخواست تجهيزات و لوازم مورد نياز از مسئول تداركات و مطلع كردن مدير مناطق درمان از اين موضوع

درازمدت :

 • حصول اطمينان از اينكه مستندسازي تمام بخشها و پرسنل واحد به روز و دقيق انجام شده است و درخواست منشي از مسئول واحد پرسنلي در صورت نياز
 • مطلع نگه داشتن مديرمناطق درمان و سرپرستارن بخش هاي درمان فوري و تاخيري از شرايط ،قابليت ها و خدمات طراحي شده در واحد
 • معرفي پرسنل مازاد به مسئول واحد پرسنلي
 • مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم استرس يا خستگي دارند ، گزارش موارد به مدير مناطق درمان و تامين جانشين و استراحت پرسنل زير مجموعه و ساير وظائف مرتبط

 

« مسئول واحد مراقبتهاي ويژه »

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                                      (مدير مناطق درمان) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                                شماره تماس   44459400-076

 

 

 

 

 

 

 

ماموريت :

نظارت و فراهم سازي ظرفيت مراقبتهاي ويژه به منظور انجام مطلوب اين خدمات و رفع نيازهاي بيماران بستري و پذيرش شده

 •  
 • دريافت ابلاغ ، شرح وظايف و توجيهات از مدير مناطق درمان
 • مطالعه برگه شرح وظايف و مرور چارت پشت آن
 • پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي
 • ارزيابي ظرفيتهاي فعلي ، طراحي قابليتهاي فوري و بلندمدت براي ارائه خدمات مراقبتهاي ويژه براساس منابع شناخته شده موجود
 • درخواست پرسنل پزشكي و پرستاري مورد نياز براي انجام خدمات مراقبتهاي ويژه از مسئول واحد پرسنلي
 • اجراي برنامه عملياتي با همكاري مسئولان واحدهاي مرتبط و مدير مناطق درمان
 • درخواست منابع مورد نياز از مدير مناطق درمان
 • طراحي تيم مراقبت از بيمار در واحد مراقبتهاي ويژه و تنظيم برنامه كاري براي آنها

ميان مدت :

 • شناسايي محل ترخيص و مطلع كردن پرسنل واحد نقليه
 • تماس با ارشد واحد حفاظت و امنيت براي مطلع كردن او از امنيت و جريان تردد در سرويس مراقبتهاي ويژه
 • مطلع كردن مدير مناطق درمان از فعاليتهاي جاري
 • گزارش تجهيزات و لوازم مورد نياز به مسئول تداركات و مطلع كردن مدير مناطق درمان از اين موضوع

درازمدت :

 • حصول اطمينان از اينكه مستندسازي تمام بخشها و پرسنل به روز و دقيق انجام شده است و درخواست منشي مسئول واحد پرسنلي در صورت نياز
 • مطلع نگه داشتن مدير مناطق درمان و مسئولان بخش هاي درمان فوري و تاخيري از شرايط ، قابليت ها و خدمات طراحي شده درواحد مراقبتهاي ويژه
 • هدايت پرسنل مازاد به مسئول واحد پرسنلي
 • بازبيني و تصويب همه تصميمات و فعاليتهاي مستند شده در واحد جراحي و ارسال يك كپي ازآن به مدير مناطق درمان
 • مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم استرس يا خستگي دارند ، گزارش موارد به مدير مناطق درمان و تامين جانشين و استراحت پرسنل زير مجموعه
 • ساير وظائف مرتبط

 

« مديرخدمات پاراكلينيك »

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                                          ( رئيس عمليات) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                               شماره تماس   44459400-076

 

 

 

 

 

 

 

 

ماموريت :

سازماندهي و اداره خدمات تشخيصي و پشتيباني پاراكلينيك ، كمك به ارائه مطلوب اين خدمات ، كنترل استفاده و حفاظت از منابع

 •  
 • دريافت ابلاغ ، شرح وظايف و توجيهات از رئيس عمليات
 • مطالعه برگه شرح وظايف و مرور چارت پشت آن
 • پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي
 • صدور ابلاغ مسئولان واحدهاي : آزمايشگاه ، راديولوژي ، داروخانه ، تجهيزات قلبي ريوي
 • توزيع فرم هاي عملكرد مرتبط ، درخواست يك منشي براي مستندسازي فعاليتها در هر واحد از مسئول واحد پرسنلي
 • توجيه مديران واحدهاي زير مجموعه ، درخواست يك ارزيابي سريع از قابليتها و ظرفيتهاي خدمات ، منابع انساني و نيازها و تعيين وقت براي جلسه پيگيري
 • دريافت ، هماهنگي و ارسال درخواستهاي پرسنلي و تجهيزاتي به واحدها و افراد مربوطه

ميان مدت :

 • گزارش روتين فعاليتها ، تصميمات و نيازهاي بخش خدمات پاراكلينيكي به رئيس عمليات
 • پيگيري سير سفارش نيازمنديها و دريافت آنها
 • نظارت بر عمليات بازيابي در درون بخش خدمات كمكي در زمان مورد نظر
 • ملاقات  مستمر با مسئولان واحدهاي پاراكلينيكي در مورد گزارش هاي محيطي و انتقال اطلاعات مهم به رئيس عمليات

درازمدت :

 • بازبيني و تصويب وقايع و گزارش هاي ثبت شده توسط پرسنل زيرمجموعه و ارسال يك كپي از آن به رئيس عمليات
 • هدايت نيروهاي مازاد به سرپرست برنامه ريزي كاركنان
 • مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم استرس يا خستگي دارند ، گزارش موارد به مدير مناطق درمان و تامين جانشين و استراحت پرسنل زير مجموعه
 • ساير وظائف مرتبط

 

« مسئول واحد آزمايشگاه »

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                            ( مدير خدمات پاراكلينيك) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                               شماره تماس   44459400-076

 

 

 

 

 

 

 

ماموريت :

تامين خدمات آزمايشگاهي ، خون و فرآورده هاي خوني در حد مناسب ، الويت بندي و هدايت عملكرد پرسنل آزمايشگاه

 •  
 • دريافت ابلاغ ، شرح وظايف و توجيهات از مدير خدمات پاراكلينيك
 • مطالعه برگه شرح وظايف و مرور چارت پشت آن
 • پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي
 • ليست برداري و اعلام گروههاي خوني موجود (احياناً خون مازاد نياز)و گزارش آن به مدير خدمات پاراكلينيك
 • ارزيابي ظرفيت آزمايشگاه براي انجام عمليات هماتولوژي ،بيوشيمي ، بانك خون و ...)
 • تعيين زمان تقريبي گردش كار و پاسخ دهي و گزارش تواناييها و آمادگي ها به مدير خدمات پاراكلينيك
 • تعيين يك نمونه گير و يك پيك سيار با وسايل كافي خون گيري جهت اعزام به محوطه هاي درمان فوري و تاخيري

ميان مدت :

 • درخواست اقلام و تجهيزات مورد نياز واحد به مسئول واحد تداركات و پيش بيني نيازهاي آينده
 • آمادگي برايدريافت احتمالي خون اهدايي از مراجعين با هماهنگي سازمان انتقال خون
 • معرفي پرسنل مازاد به مسئول واحد پرسنلي
 • اطلاع رساني به واحدهاي درماني در مورد امكانات آزمايشگاهي موجود
 • ارتباط با مسئول اطلاعات و پيگيري بيماران براي اطمينان از رساندن صحيح جواب آزمايشات به مقصد

درازمدت :

 • ملاقات و جلسه منظم با مدير خدمات پاراكلينيك
 • بازبيني و تصويب وقايع و گزارش هاي ثبت شده توسط پرسنل زيرمجموعه و ارسال يك كپي از آن به مدير خدمات پاراكلينيك
 • مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم استرس يا خستگي دارند ، گزارش موارد به مدير مناطق درمان و تامين جانشين و استراحت پرسنل زير مجموعه
 • ساير وظائف مرتبط

 

« مسئول واحد راديولوژي »

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                                (مدير خدمات پاراكلينيك) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                                   شماره تماس   44459400-076

 

 

 

 

 

 

 

ماموريت :

نگهداري تجهيزات راديولوژي و تصويربرداري در بهترين وضعيت و اطمينان از ارائه بهترين خدمات ممكن

فوري :

 • دريافت ابلاغ ، شرح وظايف و توجيهات از مدير خدمات پاراكلينيك
 • مطالعه برگه شرح وظايف و مرور چارت پشت آن
 • پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي
 • اجراي برنامه عملياتي زيرمجموعه
 • ارزيابي ظرفيت راديولوژي براي انجام گرافي و ساير عمليات مرتبط از قبيل :
 • تعداد واحدهاي فعال راديوگرافي
 • تعداد دستگاههاي پرتابل فعال
 • ميزان كليشه هاي خام موجود
 • دسترسي به سي تي اسكن و MRI
 • گزارش وضعيت به مدير خدمات پاراكلينيكي
 • تامين تكنسين و دستگاه پرتابل راديولوژي براي محوطه هاي درمان فوري و تاخيري در صورت امكان

 

ميان مدت :

 • درخواست اقلام و تجهيزات مورد نياز واحد به مسئول تداركات بيمارستان و پيش بيني نيازهاي آينده
 • معرفي پرسنل مازاد به مسئول واحد پرسنلي
 • اطلاع رساني خدمات راديولوژي موجود به واحدهاي درماني
 • ارتباط با مسئول اطلاعات و پيگيري بيماران براي اطمينان از رساندن صحيح جواب گرافي ها به مقصد

درازمدت :

 • ملاقات و جلسه منظم با مدير خدمات پاراكلينيك
 • بازبيني و تصويب وقايع و گزارش هاي ثبت شده توسط پرسنل زير مجموعه و ارسال يك كپي از آن به مدير خدمات پاراكلينيك
 • مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم استرس يا خستگي دارند ، گزارش موارد به مدير خدمات پاراكلينيك و تامين جانشين و استراحت پرسنل زير مجموعه
 • ساير وظائف مرتبط

« مسئول واحد داروخانه »

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                             (مدير خدمات پاراكلينيك) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                                شماره تماس   44459400-076

 

 

 

 

 

 

 

ماموريت :

اطمينان از موجودي كافي دارو و تجهيزات مرتبط مورد نياز در حوادث اورژانس و بحران هاي خاص

فوري :

 • دريافت ابلاغ ، شرح وظايف و توجيهات از مدير خدمات پاراكلينيك
 • مطالعه برگه شرح وظايف و مرور چارت پشت آن
 • پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي
 • تعيين مسئول دارويي محوطه درمان هاي فوري و محوطه درمان هاي تاخيري در زمان مقتضي

-ليست كردن بيشترين اقلام و داروهاي مورد مصرف بخش ها و تنظيم مكرر اين ليست

-تهيه ليست موادي كه ممكن است بنا به درخواست به واحدهاي ديگر ارسال شوند و اطلاع به مدير خدماتپاراكلينيك

ميان مدت :

 • ارتباط با مسئول تداركات بيمارستان براي تضمين تهيه مداوم و روان اقلام مورد نياز داروخانه بيمارستان براساس ليست
 •  
 • ملاقات و جلسه منظم با مدير خدمات پاراكلينيك
 • بازبيني و تصويب وقايع و گزارش هاي ثبت شده توسط پرسنل زيرمجموعه و ارسال يك كپي از آن به مدير خدمات پاراكلينيك
 • مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم استرس يا خستگي دارند ، گزارش موارد به مدير خدمات پاراكلينيك و تامين جانشين و استراحت پرسنل زير مجموعه
 • ساير وظائف مرتبط

 

 

 

 

 

 

 

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                             (مدير خدمات پاراكلينيك) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                               شماره تماس   44459400-076

 

 

« مسئول واحد تجهيزات قلبي ريوي »

 

 

 

ماموريت :

اطمينان از ارائه خدمات مناسب براي بيماران قلبي ريوي در موارد اورژانس

فوري :

 • دريافت ابلاغ ، شرح وظايف و توجيهات از مدير خدمات پاراكلينيك
 • مطالعه برگه شرح وظايف و مرور چارت پشت آن
 • پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي
 • اجراي برنامه عملياتي زيرمجموعه
 • ارزيابي و گزارش توانايي و قدرت ارائه خدمات واحد قلبي ريوي با توجه به موارد زير:
 • تجهيزات تنفس مكانيكي
 • دستگاه تجزيه كننده گازهاي خون
 • دستگاه الكتروكارديوگرافي
 • اكسيژن،نيتروژن و ساير گازهاي پزشكي سانترال و سيار ( مشورت با مسئول ارزيابي و كنترل خسارات )
 • اندازه ،تعداد و در دسترس بودن سيلندرهاي گازهاي طبي
 • گزارش شرايط و اطلاعات به مدير خدمات پاراكلينيك
 • تعيين فردي به نام مسئول و تكنسين براي دستگاههاي الكتروكارديوگرافي و ونتيلاتور به محوطه درمان فوري براي موارد اضطراري

ميان مدت :

 • توجه به امكان درخواست منابع و تجهيزات اضافي قلبي ريوي و تهيه ليستي از مراجعي كه مي توان خارج از مركز آنها را به صورت موقت تهيه كرد.

درازمدت :

 • كنترل مقدار كليه گازهاي طبي
 • ملاقات و جلسه منظم با مدير خدمات پاراكلينيك
 • بازبيني و تصويب وقايع و گزارش هاي ثبت شده توسط پرسنل زيرمجموعه و ارسال يك كپي از آن به مدير خدمات پاراكلينيك
 • مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم استرس يا خستگي دارند ، گزارش موارد به مدير خدمات پاراكلينيك و تامين جانشين و استراحت پرسنل زير مجموعه
 • ساير وظائف مرتبط

« مديرخدمات انساني »

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                                           ( رئيس عمليات) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                                شماره تماس   44459400-076

 

 

 

 

 

 

 

ماموريت :

سازماندهي  و نظارت بر سرويس هايي كه با خدمات اجتماعي و نيازهاي رواني بيماران و پرسنل و خانواده هايشان مرتبط مي باشند ،همكاري در برنامه ترخيص بيماران

فوري :

 • دريافت ابلاغ ، شرح وظايف و توجيهات از رئيس عمليات
 • مطالعه برگه شرح وظايف و مرور چارت پشت آن
 • پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي
 • اجراي برنامه عملياتي زيرمجموعه
 • تعيين و توجيه مسئولان واحدهاي پشتيباني كاركنان،حمايت رواني و پشتيباني بستگان و توزيع برگه هاي شرح وظايف و جليقه هاي شناسايي مربوطه
 • توجيه مسئولان واحدهاي درماني در مورد شرايط فعلي و ترسيم برنامه براي زير مجموعه ها و تعيين زمان جلسه بعدي براي هماهنگي
 • برپايي مركز خدمات انساني در نزديكي محوطه ترخيص يا محل استراحت پرسنل يامحل بازتواني
 • كمك به برپايي محل ترخيص و كمك به پرسنل واحد ترخيص بيماران
 • مشاركت در اجراي پروتكل ترخيص سريع بيماران تحت مديريت رئيس عمليات
 • همكاري نزديك با مسئول واحد پرسنلي و مسئول واحد پرستاري

ميان مدت :

 • كمك به سرپرست واحد حمايت رواني براي تامين يك محل مناسب براي انجام مشاوره رواني
 • ملاقات منظم با مسئولين واحدها براي دريافت آخرين اخبار و اطلاعات و نيازها
 • ارتباط مداوم با رئيس عمليات

درازمدت :

 • ثبت دائم و منظم عمليات انجام شده و تصميمات اتخاذ شده
 • مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم استرس يا خستگي دارند ، گزارش موارد به رئيس عمليات و تامين جانشين و استراحت پرسنل زير مجموعه
 • ساير وظائف مرتبط

 

 

« مسئول واحد پشتيباني كاركنان »

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                             ( مدير خدمات انساني) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                          شماره تماس   44459400-076

 

 

 

 

 

 

 

ماموريت :

اطمينان از تامين تداركات و پشتيباني رواني پرسنل

فوري:

 • دريافت ابلاغ ، شرح وظايف و توجيهات از مدير خدمات انساني
 • مطالعه برگه شرح وظايف و مرور چارت پشت آن
 • پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي
 • اجراي برنامه عملياتي زيرمجموعه
 • پيش بيني نيازهاي پرسنل كه تا حد امكان با بحران ايجاد شده مطابقت داشته باشد.

ميان مدت :

 • تدارك يك محل مناسب با رفت و آمد كم براي تغذيه و استراحت پرسنل ، تامين آرامش محيط كار و تهيه گزارش هاي خبري مكتوب و منظم براي جلوگيري از شايعات
 • تامين غذاي كافي و امكانات خواب پرسنل ، تماس با مسئول واحد تغذيه و مسئول واحد پرسنلي براي كمك در اين خصوص
 • تدارك يك مركز اطلاع رساني پرسنل با كمك ارشد روابط عمومي و مسئول ارتياطات و مسئول واحد پرسنلي
 • برنامه ريزي براي سركشي و ارزيابي مكرر رپرست حمايت رواني و تدارك يك محل مناسب براي مشاوره و تخليه رواني افراد نيازمند

درازمدت :

 • گزارش منظم به مدير خدمات انساني
 • كمك به پرسنل براي رفع نيازهاي پشتيباني و شخصي آنها جهت برقراري آرامش و انجام كار در شرايط و موقعيت مناسب
 • ثبت تمامي عمليات و تصميمات و گزارش به مدير خدمات انساني
 • مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم استرس يا خستگي دارند ، گزارش موارد به مدير خدمات انساني و تامين جانشين و استراحت پرسنل زير مجموعه
 • ساير وظائف مرتبط

 

 

 

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                                  (مدير خدمات انساني) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                              شماره تماس   44459400-076

 

 

« مسئول واحد حمايت رواني »

 

 

 

ماموريت :

حمايت روحي رواني معنوي عاطفي كافي از نظر پرسنل ، همراهان و ميهمانان

راه اندازي و هدايت فرآيند مشاوره و تخليه رواني آنها

فوري :

 • دريافت ابلاغ ، شرح وظايف و توجيهات از مدير خدمات انساني
 • مطالعه برگه شرح وظايف و مرور چارت پشت آن
 • پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي
 • اجراي برنامه عملياتي زيرمجموعه
 • تعيين تيم هايي با حضور پرسنل ، روحاني و افراد كارشناس در حمايت رواني و مددكاري اجتماعي براي پرسنلل و بيماران ،همراعان و ميهمانان

ميان مدت :

 • تعيين يك محل مناسب فردي يا جمعي براي مشاوره و تخليه رواني آنها ، هماهنگي مدير خدمات انساني
 • برنامه ريزي جهت كاركنان حمايت رواني براي بازديد منظم از خدمات ارائه شده به بيماران و غيربيماران
 • ملاقات منظم با تمام اعضاي واحدهاي زيرمجموعه خدمات انساني
 • همكاري با مسئول واحد پشتيباني كاركنان براي تنظيم يك بورد اطلاعات و اخبار در خصوص:(وضعيت بيمارستان ،وضعيت  بحران و فعاليتهاي بيمارستان)

درازمدت :

 • نظارت پرسنل واحد حمايت رواني براي ثبت تمامي تماسها
 • برنامه ريزي و اعلام زمان جلسات مشاوره و تخليه رواني در طول مدت و بعد از وقوع بحران
 • ثبت تمامي عمليات و تصميمات و گزارش به مدير خدمات انساني
 • مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم استرس يا خستگي دارند ، گزارش موارد به مدير خدمات انساني و تامين جانشين و استراحت پرسنل زير مجموعه
 • ساير وظائف مرتبط

 

 

 

 

 

 

متصدي اين پست :

شما گزارش خود را به آقاي/خانم                                                                                            (مدير خدمات انساني) ارائه دهيد.

مركز فرماندهي و هدايت عمليات بحران بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش                         شماره تماس   44459400-076

 

 

« سرپرست واحد مراقبت بستگان »

 

 

 

ماموريت :

راه اندازي و اداره استراحتگاه و تغذيه همراهان بيماران پرسنل و نيروهاي داوطلب

فوري:

 • دريافت ابلاغ ، شرح وظايف و توجيهات از مدير خدمات انساني
 • مطالعه برگه شرح وظايف و مرور چارت پشت آن
 • پوشيدن جليقه و الصاق اتيكت شناسايي
 • اجراي برنامه عملياتي زيرمجموعه
 • تدارك يك محوطه مناسب و تحت مراقبت براي بيماران و ملاقاتي هاي آنها كه در انتظار ترخيص هستند.

ميان مدت :

 • برقراري يك محوطه پذيرايي از همراهان دور از بخش هاي درماني
 • درخواست و تحويل گرفتن نيروهاي داوطلب از واحد پرسنلي براي مراقبت از بچه ها ي زير 10 سال و دادن يك كارت شناسايي به آنها تا زمان تحويل به اقوام و انجام يك برنامه آزمايشي طولاني مدت
 • نظارت دائمي در خصوص برقراري ايمني و نيازهاي پرسنلي مرتبط در تمام بخشها به اندازه دو بيمارستان
 • ثبت تمامي خدمات توسط پرسنل زير مجموعه
 • تماس با ارشد حفاظت و امنيت در صورت لزوم
 • تماس با مسئوليت واحد تغذيه و مسئول تداركات براي ملزومات و غذاي مورد نياز ، اطلاع هر مورد لازم به مسئول ارزيابي وضعيت و رئيس برنامه ريزي كاركنان

درازمدت :

 • تامين دارو و لوازم مورد نياز همراهاني كه دارو مصرف مي كنند در حد كافي
 • تنظيم بازديد منظم مدير حمايتهاي رواني از استراحتگاه و تماس با همراهيان و آمادگي  پاسخگويي در صورت لزوم
 • گزارش مداوم به مدير خدمات انساني و ثبت تمامي فعاليتها و تصميمها
 • مراقبت و كمك به پرسنل و داوطلباني كه علائم استرس يا خستگي دارند  و تامين جانشين و استراحت پرسنل زير مجموعه
 • ساير وظائف مرتبط