تقويم كميته ها

برنامه كميته هاي بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي در سال 1400

 

 

ردیف

نام کمیته ها

رئيس كميته

دبير كميته

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

1

اجرايي-  پایش و سنجش کیفیت

رئيس بيمارستان

ايمان الوندي

بيست و نهم

بيست و نهم

بيست و نهم

بيست و نهم

سي ام

سي ام

بيست و هشتم

بيست و نهم

بيست و هشتم

بيست و نهم

بيست و هفتم

بيست و يكم

2

مدیریت خطر حوادث  و بلایا

رئيس بيمارستان

ايمان الوندي

-

دوازدهم

-

بيستم

-

بيستم

-

شانزدهم

-

نوزدهم

-

پانزدهم

3

آموزش

رئيس بيمارستان

ايمان الوندي

دهم

-

هجدهم

-

هفدهم

-

هجدهم

-

هفدهم

-

هفدهم

-

4

مرگ و میر و عو ارض ، آسیب شناسی و نسوج

رئيس بيمارستان

ايمان الوندي

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

5

اخلاق باليني

رئيس بيمارستان

مهناز كاظمي مطلق

-

-

سي ام

-

بيست و چهارم

-

بيست و پنجم

-

بيست و هفتم

-

بيست و چهارم

--

6

بهداشت محیط

رئيس بيمارستان

سمانه فخاري

-

-

دوازدهم

-

نوزدهم

-

هفدهم

-

بيست و يكم

-

شانزدهم

 

7

اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات

رئيس بيمارستان

سميه مهمان نواز

بيست و چهارم

بيست و ششم

بيست و پنجم

بيست و هفتم

بيست و ششم

بيست و چهارم

بيست و چهارم

بيست و پنجم

بيست و چهارم

بيست و ششم

بيستم

بيست و دوم

8

ارتقاء خدمات راهبردي بخش اورژانس

رئيس بيمارستان

زهره رضايي

-

هجدهم

-

سيزدهم

-

چهاردهم

-

پانزدهم

-

هجدهم

-

چهاردهم

9

اقتصاد درمان دارو و تجهیزات پزشکی

رئيس بيمارستان

سهام غلامي

-

نوزدهم

-

بيست و ششم

-

بيست و سوم

-

هفدهم

-

بيست و هفتم

-

هشتم

10

دارو   ، درمان و تجهيزات پزشكي

رئيس بيمارستان

دكتر  فرشته نعمت الهي

-

بيست و هشتم

-

نوزدهم

-

بيست و هفتم

-

سي ام

-

بيست و هشتم

-

سوم

11

آنتي بيوتيك استوار شيپ

رئيس بيمارستان

دكتر  فرشته نعمت الهي

-

سي ام

-

سي و يكم

-

بيست و پنجم

-

بيست و هفتم

-

سي ام

-

بيست و ششم

12

طب انتقال خون

پزشك ارشد هموويژيلانس

جواد ولي زاده

-

دوازدهم

-

دوازدهم

-

سيزدهم

-

يازدهم

-

دوازدهم

-

هفتم

13

کنترل عفونت

رئيس بيمارستان

مرجان ملك محمدي

بيست و ششم

سي ام

بيست و هفتم

سي و يكم

بيست و هشتم (ت)

بيست و پنجم

بيست و نهم

بيست و هفتم

بيست و پنجم

سي ام

بيست و هشتم

بيست و ششم

14

گردشگري و تبليغات

رئيس بيمارستان

فرشته يزدان شناس

-

--

بيست و دوم

-

بيست و سوم

-

يازدهم

-

بيستم

-

دهم

-

15

حفاظت فنی و بهداشت کار

رئيس بخش زنان

زهرا ديواني

-

سيزدهم

 

بيست و دوم

-

بيست و يكم

-

بيست و سوم

-

يازدهم

-

-

16

مرگ و مير پره ناتال

رئيس بيمارستان

الهام محمد تقي پور

-

-

سي و يكم

-

-

سي و يكم

-

-

سي ام

-

-

-

17

مرگ كودكان 1-59 ماهه

رئيس بيمارستان

الهام محمد تقي پور

-

-

سي و يكم

-

-

سي و يكم

-

-

سي ام

-

-

-

18

ترويج زايمان طبيعي و ايمن

رئيس بيمارستان

فاطمه گودرزي

بيست و پنجم

-

نهم

-

نهم

-

دهم

-

نهم

-

نهم

-

19

ترويج تغذيه با شير مادر

رئيس بيمارستان

شيوا رادمان منش

-

-

نهم

-

نهم

-

دهم

-

نهم

-

نهم

-

20

RCA

رئيس بيمارستان

ايمان الوندي

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

21

منابع انساني

رئيس بيمارستان

محمد حسين مددي

-

هشتم

-

نهم

-

دهم

-

بيست و ششم

-

بيست و دوم

-

چهارم

22

طبقه بندي شغل و مشاغل

رئيس بيمارستان

محمد حسين مددي

-

پانزدهم

-

شانزدهم

-

هفدهم

-

نوزدهم

-

پانزدهم

-

يازدهم

23

تبيه و تشويق

رئيس بيمارستان

محمد حسين مددي

-

بيست و دوم

نوزدهم

بيست و سوم

بيستم

سوم

بيست و يكم

دوازدهم

دهم

هشتم

سيزدهم

هجدهم

 

 

برنامه كميته هاي بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي در آبانماه 1400

جمعه

پنج شنبه

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

يك شنبه

شنبه

هفته

7

6

كميته مديران

5

كميته اخلاق باليني

4

ارزيابي ميداني

3

RCA و كميته مرگ و مير

كميته دارو درمان

2

1

بازديد ادواري ايمني بيمار

 

اول

14

 

13

كميته مديران

12

كميته تنبيه و تشويق

كميته زايمان طبيعي و ايمن

11

ارزيابي ميداني

خودارزيابي اعتباربخشي مديريت رهبري

 

10

RCA و كميته مرگ و مير

 

9

خودارزيابي اعتباربخشي بهداشت محيط

8

بازديد ادواري ايمني بيمار

كميته ايمني

كميته رابطين آموزش

دوم

21

 

20

كميته مديران

19

كميته طبقه بندي شغل و مشاغل

خودارزيابي اعتباربخشي مديريت اطلاعات سلامت

18

ارزيابي ميداني

خودارزيابي اعتباربخشي خدمات سرپايي

17

RCA و كميته مرگ و مير

خودارزيابي اعتباربخشي مديريت خطر حوادث و بلايا

16

كميته  طب انتقال خون

خودارزيابي اعتباربخشي تسهيلات اقامت

15

بازديد ادواري ايمني بيمار

خودارزيابي اعتباربخشي مراقبت هاي عمومي

 

سوم

28

 

27

كميته مديران

كميته كنترل عفونت

26

كميته اجرايي

خودارزيابي اعتباربخشي حقوق گيرندگان خدمت

25

ارزيابي ميداني

خودارزيابي اعتباربخشي كنترل عفونت

كميته مديريت اطلاعات سلامت

24

RCA و كميته مرگ و مير

 

23

بازديد دانشگاه

22

بازديد ادواري ايمني بيمار

كميته اقتصاد درمان

چهارم

30

 

 

 

 

30

كميته حفاظت فني و بهداشت كار

29

بازديد ادواري ايمني بيمار

كميته اجرايي

 

پنجم