تقويم كميته ها

  • 1400/01/15
  • 14:34:42
  • 3065

برنامه كميته هاي بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي در سال 1401

 

 

ردیف

نام کمیته ها

رئيس كميته

دبير كميته

فروردين

ارديبهشت

خرداد

تير

مرداد

شهريور

مهر

آبان

آذر

دي

بهمن

اسفند

1

اجرايي-  پایش و سنجش کیفیت

رئيس بيمارستان

ايمان الوندي

بيست و هفتم

بيست و هشتم

-​

بيست و هشتم

ببست و پنجم

-

بيست و ششم

بيست و هشتم

-

بيست و هشتم

بيست و ششم

دهم

2

مدیریت خطر حوادث  و بلایا

رئيس بيمارستان

ايمان الوندي

-

بيستم

-

چهاردهم

-

چهاردهم

-

بيست و دوم

-

بيستم

-

چهاردهم

3

آموزش

رئيس بيمارستان

ايمان الوندي

بيست و دوم

-

-

يكم

-

-

دوم

-

-

يكم

-

-

4

مرگ و میر و عو ارض ، آسیب شناسی و نسوج

رئيس بيمارستان

ايمان الوندي

يك شنبه ها

يك شنبه ها

يك شنبه ها

يك شنبه ها

يك شنبه ها

يك شنبه ها

يك شنبه ها

يك شنبه ها

يك شنبه ها

يك شنبه ها

يك شنبه ها

يك شنبه ها

5

اخلاق باليني

رئيس بيمارستان

مهناز كاظمي مطلق

-

يست و هفتم

-

بيست و ششم

-

بيست و هفتم

-

بيست و سوم

-

بيست و چهارم

-

-

6

بهداشت محیط

رئيس بيمارستان

سمانه فخاري

-

بيست و پنجم

-

بيست و پنجم

-

بيست و سوم

-

بيست و پنجم

-

بيست و پنجم

-

 بيستم

7

اطلاعات سلامت فناوری اطلاعات

رئيس بيمارستان

سميه مهمان نواز

سي ام

بيست و ششم

-

بيست و دوم

-

بيست و هشتم

-

بيست و يكم

-

بيست و ششم

-

شانزدهم

8

ارتقاء خدمات راهبردي بخش اورژانس

رئيس بيمارستان

زهره رضايي

هفدهم

-

دهم

-

دهم

-

دهم

-

دوازدهم

-

دهم

-

9

اقتصاد درمان دارو و تجهیزات پزشکی

رئيس بيمارستان

سهام غلامي

سي و يكم

سي و يكم

سي و يكم

بيست و نهم

سي و يكم

سي و يكم

سي ام

سي ام

سي ام

بيست و هشتم

سي ام

-

10

دارو   ، درمان و تجهيزات پزشكي

رئيس بيمارستان

دكتر مرضيه رفيعي

-

هجدهم

-

هجدهم

-

پانزدهم

-

پانزدهم

-

سيزدهم

-

دهم

11

آنتي بيوتيك استوار شيپ

رئيس بيمارستان

دكتر مرضيه رفيعي

-

بيست و نهم

-

سي ام

-

سي ام

-

بيست و ششم

-

بيست و نهم

-

-

12

طب انتقال خون

پزشك ارشد هموويژيلانس

جواد ولي زاده

-

هفتم

-

هفتم

-

هفتم

-

هفتم

-

هفتم

-

هفتم

13

کنترل عفونت

رئيس بيمارستان

مرجان ملك محمدي

-

بيست و نهم

-

سي ام

بيست و هفتم

سي و يكم

بيست و هشتم

بيست و ششم

بيست چهارم

 

 

بيست و هشتم

بيست و هفتم

-

14

گردشگري و تبليغات

رئيس بيمارستان

فرشته يزدان شناس

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15

حفاظت فنی و بهداشت کار

رئيس بخش زنان

نسترن اميدي

-

-

بيست و چهارم 

-

بيست و چهارم

-

بيست و چهارم

-

بيست و دوم

-

بيست و چهارم

-

16

مرگ و مير پره ناتال

رئيس بيمارستان

سارا سرحدي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

مرگ كودكان 1-59 ماهه

رئيس بيمارستان

سارا سرحدي

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

18

ترويج زايمان طبيعي و ايمن

رئيس بيمارستان

شيوا رادمان منش

بيستم

چهاردهم

نهم

چهاردهم

نهم

نهم

نهم

نهم

نهم

دهم

نهم

-

19

ترويج تغذيه با شير مادر

رئيس بيمارستان

شيوا رادمان منش

بيستم

-

نهم

-

نهم

-

دهم

-

نهم

-

نهم

-

20

RCA

رئيس بيمارستان

ايمان الوندي

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

دوشنبه ها

21 ايمني بيمار رئيس بيمارستان ايمان الوندي بيست و چهارم - - هشتم - - ششم - - پنجم - -
22 تغذيه

رئيس بيمارستان

مهشيد پرتانيان - دهم - يازدهم - دوازدهم - هشتم - هجدهم - -

23

منابع انساني

رئيس بيمارستان

محمد حسين مددي

-

چهاردهم

-

پانزدهم

-

شانزدهم

-

چهارم

-

-

نوزدهم

-

24

طبقه بندي شغل و مشاغل

رئيس بيمارستان

محمد حسين مددي

-

بيست و يكم

-

بيست و نهم

-

بيست و سوم

-

يازدهم

-

چهاردهم

-

-

25 تنبيه و تشويق رئيس بيمارستان محمد حسين مددي   بيست و هشتم - هشتم نوزدهم سي ام - هجدهم - بيست و هشتم دوازدهم سوم

26

مديران

رئيس بيمارستان

ايمان الوندي

پنجشنبه ها

پنجشنبه ها

پنجشنبه ها

پنجشنبه ها

پنجشنبه ها

پنجشنبه ها

پنجشنبه ها

پنجشنبه ها

پنجشنبه ها

پنجشنبه ها

پنجشنبه ها

پنجشنبه ها