برنامه آموزشی خرداد 1400

برنامه آموزشی خرداد 1400


 
پزشکان
تاریخ عنوان مدرس
1400/03/03 هموویژیلانس دکتر روشن و دکتر عطایی
1400/03/17 CPR پیشرفته دکتر اقدم
خدمات - کمک بهیار
تاریخ عنوان مدرس
1400/03/18 کنترل عفونت بیمارستانی خانم ملک محمدی
1400/03/25 CPR پایه آقای الوندی
1400/03/31 ایمنی بیمار آقای الوندی
پرستاری
تاریخ عنوان مدرس
1400/03/03 هموویژیلانس دکتر روشنی،دکتر عطایی
1400/03/10 آموزش به بیماران دیالیز و دیابتی خانم قطان،خانم رمضانی
1400/03/17 CRP پیشرفته دکتر اقدم
1400/03/18 CRP پیشرفته دکتر اقدم
1400/03/24 تریاژ دکتر فرخ فر
1400/03/31 فشار خون و آموزش به بیمار دکتر سمنانی، خانم باقری
پاراکلینیک
تاریخ عنوان مدرس
1400/03/10 ایمنی بیمار اقای الوندی
1400/03/17 CRP پیشرفته دکتر اقدم
1400/03/25 CRP پایه آقای الوندی
1400/03/31 حقوق گیرندگان خدمت خانم کاظمی
مالی - اداری - پشتیبانی
تاریخ عنوان مدرس
1400/03/17 CRP پایه دکتر اقدم
1400/03/24 ایمنی بیمار اقای الوندی
1400/03/31 حقوق گیرندگان خدمت خانم کاظمی
وبینارهای آموزشی
تاریخ عنوان مدرس
1400/03/05 کم کاری تیروئید دکتر فتح آبادی
1400/03/19 اورژانس های زنان دکتر شرفی
1400/03/26 حقوق گیرندگان خدمت خانم کاظمی
آموزش های همگانی - برنامه تلویزیونی پزشک جزیره
تاریخ عنوان پزشک میهمان
1400/03/06 کم کاری تیروئید دکتر فتح آبادی
1400/03/13 فشار خون در دوران بارداری دکتر یارمحمدی
1400/03/20 حرکات اصلاحی خانم نظری
1400/03/27 تازه های کرونا ویروس دکتر بهشتی