برنامه آموزشی خرداد 1400

برنامه آموزشی آبان 1400


 
پزشکان
تاریخ عنوان مدرس
1400/08/06

ديابت و آموزش به بيمارديابتي

دكتر فتح آبادي

1400/08/13

تروما

دكتر ملاكي فر

1400/08/20

MI

دكتر سمناني

خدمات - کمک بهیار
تاریخ عنوان مدرس
1400/08/05

بهداشت محيط

سمانه فخاري

1400/08/12

كنترل عفونت

مرجان ملك محمدي

1400/08/19

ايمني بيمار و CPR

ايمان الوندي

1400/08/26

نحوه برخورد با بيمار

مريم حق شناس

 پرستاری و مامايي
تاریخ عنوان مدرس
1400/08/06

ديابت و آموزش به بيمار ديابتي

دكتر فتح آبادي

1400/08/13

تروما

دكتر ملاكي فر

1400/08/17

ايمني بيمار

ايمان الوندي

1400/08/27

آشنايي با داروهاي پرخطر ترالي كد

دكتر مختباز

1400/08/30

تفسير ABG2

ايمان الوندي

پاراکلینیک
تاریخ عنوان مدرس
1400/03/12

نحوه برخورد با بيمار

مريم حق شناس

1400/03/18

ايمني بيمار و CPR

ايمان الوندي

1400/03/30

آشنايي با ترالي كد

دكتر مختباز

مالي – اداري – پشتيباني-حراست

تاریخ عنوان مدرس
1400/08/11

كنترل خشم

مريم حق شناس

1400/08/17

ايمني بيمار و CPR

ايمان الوندي

 ( مالي-اداري)

1400/08/18

ايمني بيمار و CPR

ايمان الوندي

 ( مالي-اداري)

1400/08/25

قوانين اداري

محمدحسين مددي