قیمت اتاق ها

  • 1401/06/01
  • 13:21:16
  • 1359
Line Room Price
1 2 Bed Room 200 $
2 Private Room 255 $
3 Vip Room 525 $
4 I.C.U Room 510 $
5 C.C.U Room 325 $