بيمه هاي طرف قرارداد

بيمه هاي طرف قرارداد با بيمارستان:

 • سازمان تامين اجتماعي
 • سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح (جانبازان)
 • سازمان بيمه سلامت (خدمات درماني)
 • شركت سرمايه گذاري و توسعه كيش (صندوق رفاه سابق)
 • بانك ملي
 • بانك صادرات
 • بانك تجارت
 • بانك كشاورزي
 • بانك سپه
 • بانك مسكن
 • بانك صنعت و معدن
 • بانك توسعه صادرات
 • بانك ملت
 • پدافند هوايي كيش
 • ايران اير (هما)
 • شركت بيمه كمك رسان (SOS)
 • بانك رفاه كارگران
 • صدا و سيماي مركز كيش
 • شركت نفت فلات قاره
 • شركت بيمه اميد
 • شركت بيمه آتيه سازان حافظ
 • نيروي انتظامي ويژه كيش
 • شركت مخابرات كيش
 • شركت بيمه البرز
 • شركت حفاري شمال
 • كميته امداد امام خميني (ره)
 • شركت بيمه ايران معين
 • وزارت اقتصاد ودارائي
 •  استوان
 • نگارستان