آزمايشگاه

آزمايشگاه بيمارستان كيش همگام با تكنولوژي و با پيشرفته ترن و مدرن ترين امكانات و تجهيزات آزمايشگاهي به ارائه خدمات تشخيصي به كليه مراجعان سـرپايي و بـستري در طول شبانه روز مي پردازد. در اين آزمايشگاه بخش هاي بيوشيمي، هماتولوژي، هورمون شناسي، ميكروب شناسي، ويروس شناسي و پاتولوژي فعاليت شبانه روز دارند.  فراهم كردن امكان دريافت جواب آزمايش از طريق  سايت بيمارستان  از ويژگي هاي  اين واحد مي باشد.