داروخانه

داروخانه اين بيمارستان به همراه اتاق انتظار، در مقابل پذيرش مركزي واقع گرديده است از سه واحد داروخانه بستري، داروخانه سرپايي، واحد آرايش و بهداشتي تشكيل شده است . تأمين و توزيع دارو و لوازم پزشكي و ارائه مشاوره هاي دارويي از جمله خدماتي است كه در اين بخش ارائه مي گردد.

واحد انبار نيز با به كارگيري آخرين اصول انبارداري تلاش مي كند تا داروها و لوازم پزشكي كافي را در شرايط مناسب در بيمارستان نگهداري كند تا در كوتاه ترين زمان ممكن به بيماران عرضه شود.