بخش VIP

اين بخش داراي 3 سوئيت مجهز است كه امكانات رفاهي لازم براي اقامت خانوادة بيمار در كنار بيمار مهيا مي كند. اين بخش را پرستاران دوره ديدة مجرب و مسلط به چند زبان خارجي (انگليسي، عربي، تركي و ...) اداره مي كنند.

فضاي اين بخش طوري طراحي گرديده كه بيمار احساس مي كند در منزل خود حضور دارد و كليه امكانات را در اختيار دارد.