اورژانس هوايي

در محوطه اين بيمارستان فضايي جهت پد بالگرد ديده شده است كه مي تواند در جابجايي مصدومين نقش مهم و به سزايي داشته باشد اين خدمت توسط سازمان منطقه آزاد كيش در جنوب ايران سياست گذاري گرديده است تا بتوان گامي موثر در نجات مجروحين و مددجويان نيازمند فوريتهاي پزشكي برداشت.