بلوك زايمان

  • 1394/08/04
  • 14:01:58
  • 14907

اين بخش در كنار اتاق عمل و مراقبت هاي ويژه قرار گرفته است كه اگر بيمار دچار مشكل حادي شود، دسترسي به اتاق عمل و بخش مراقبت هاي ويژه در چند ثانيه امكان پذير است.

بخش زايمان شامل قسمت هاي زير است:

  1. اتاق معاينه زائو كه در ورودي بخش تعبيه شده و شامل يك تخت ژرينكولوژي با امكانات فتال مونيتورينگ است.
  2. سه اتاق بستري كه داراي چهار تخت است كه داراي اتاق هاي مجزا ايزوله و اكلامپسي و پره اكلامپسي مي باشد داراي امكانات سرويس هاي بهداشتي، حمام و تلويزيون، يخچال و سيستم احضار پرستار مي باشد.