بيمه هاي طرف قرارداد

  • 1394/08/04
  • 14:05:08
  • 16710

شركت هاي بيمه طرف قرارداد با بيمارستان كيش :

 

رديف  بيمه هاي پايه
1 تامين اجتماعي
2 نيروهاي مسلح
3 سلامت(خدمات درماني)
4  آسيا
5 ايران
6 شركت نفت
7 صدا و سيماي كيش
8 بانك تجارت
9 بانك ملت
10 بانك صادرات
11 بانك كشاورزي
12 بانك سپه
13 بانك رفاه
14 بانك صنعت و معدن
15 بانك توسعه صادرات
16 بانك مسكن
17 بانك ملي
18 وزارت اقتصاد و دارايي
19 پدافند هوايي كيش
20 ايران اير (هما)
21 شركت نفت فلات قاره 
22 پرديس بين الملي كيش
23 استوان
24 آتيه سازان حافظ
25 شركت حفاري شمال
26 بهداري  نيروي انتظامي
 
بيمه هاي تكميلي
 
27  كمك رسان sos
28 اميد
29 البرز
30 حافظ
31 پارسيان
32 نوين
33 دي
34 آسيا
35 دانا
36 معلم
37  كوثر
38  كارآفرين
39 ما
40 سرمد
41 تعاون
42 آرمان سلامت