آگهي مزايده عمومي يك مرحله اي واحد داروخانه (محلي)

  • 1402/11/23
  • 16:39:27
  • 723

بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي منطقه آزاد كيش درنظر دارد واحد داروخانه خود را از طريق فراخوان يك مرحله اي (محلي) به صورت اجاره اي به بخش خصوصي واگذار نمايد لذا از كليه اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد تا به شرح ذيل جهت توزيع و اعاده اسناد مزايده اقدام نمايند:

مزايده گزار: بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي منطقه آزاد كيش

موضوع مزايده : واگذاري واحد داروخانه بيمارستان و داروخانه كلينيك امام علي (ع)

تاريخ فروش اسناد مزايده : از تاريخ درج اگهي 23/11/1402 تا ساعت 14روز چهارشنبه مورخ 02/12/1402

آخرين مهلت زمان تحويل اسناد مزايده : از تاريخ اتمام مهلت فروش اسناد تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 09/12/1402

محل فروش اسناد مزايده : كيش- ميدان هرمز- بلوار كرانه- بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي كيش

كد پستي 85415-79416 تلفن 8 -44459400-076 داخلي  416و376(پاسخگويي از ساعت 14:30-08)

شرايط مزايده:

*مبلغ و نوع تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار.20.000.000.000 ريال (بيست ميليارد ريال)

1- ارائه رسيد بانكي واريز نقدي به شماره حساب 2-7766555-43-4110 بانك سپه در وجه بيمارستان كيش

2- ارائه ضمانتنامه بانكي بدون هرگونه قيد و شرط به نام بيمارستان كيش مطابق اسناد مناقصه به مدت سه ماه و قابل تمديد براي سه ماه دوم

*مبلغ خريد اسناد مزايده:.10.000.000ريال (ده ميليون ريال) كه مي بايست به روش زير ارائه شود.

- ارائه رسيد يا فيش واريزي به شماره حساب 2-7766555-43-4110 بانك سپه در وجه بيمارستان كيش

*هزينه درج آگهي به عهده برنده مزايده است.

*شركت كليه اشخاص واجد شرايط در مزايده آزاد است.

*به پيشنهادهاي فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

* با تعداد پیشنهادات واصله، بابت پاکات "الف" سه نفر و پاكات "ب" و "ج" دو نفر بازگشايي خواهند شد.

تبصره: زمان و مكان تشكيل جلسه گشايش پاكات در ساعت 10:00 صبح روز دو شنبه مورخ 14/12/1402 در سالن همايش شماره 2 بيمارستان کیش برگزار می گردد.

*مزايده گزار در قبول يا رد هريك از پيشنهادات مخير خواهد بود و ارائه اسناد مزايده هيچگونه حقي براي پيشنهاد دهندگان ايجاد نخواهد كرد.

*حداقل اجاره پايه بيمارستان از قرار ماهيانه طبق نظركارشناس رسمي دادگستري به بالاترين پيشنهاد اقدام خواهد شد. بابت اجاره ماهيانه واحد داروخانه 8.150.000.000 ريال مبلغ مي باشد.

*ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مزايده درج گرديده است.

*جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره هاي فوق الذكر تماس حاصل نماييد و يا به سايت www.kishhospitalfz.com  مراجعه نماييد.          

* تامين فضا و تجهيزات به عهده بيمارستان مي باشد

* تامين نيروي انساني و مواد مصرفي به عهده پيمانكار مي باشد. (در هنگام عقد قرارداد ليست اقلام به پيوست خواهد بود).